ولایت در ازدواج

تفاوت وکالت و ولایت در ازدواج

سلام

تفاوت وکالت و ولایت در اجرای صیغه عقد چیست؟