هدایت از طریق مصائب

هدایت الهی از طریق مصائب و سختیهابسم الله الرحمن الرحیم

خداوند که انسان را آفرید از سر لطف او را نیز هدایت میکند .خداوند طبق هدایت عمومی و تکوینی خود همه مخلوقات را به سوی کمال مطلوب آنها راهنمایی میکند.
قال ربنا الذی اعطی کل شیی خلقه ثم هدی،طه،50
گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی را که در خور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است.

افزون بر هدایت عمومی ،خداوند از طرق خاصی آدمی را هدایت کرده است.بخشی به وسیله قوای ادراکی که در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است.
و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدةلعلکم تشکرون؛ نحل،78.
و برای شما چشم و گوش و چشمها و دلها را قرار داد که سپاسگذاری کنید.

بخش دیگری از هدایت از طریق ارسال رسل و انزال کتب صورت میگیرد.
در این میان سنت دیگری در جهت هدایت وجود دارد که شرایط محیطی را برای خضوع مردم در برابر حق و پذیرش دعوت انبیا آماده میکند. سنت خدا بر این است که پس از بعثت پیامبران پاره ای مصائب و گرفتاری های اجتماعی همچون خشکسالی ،بیماری و زلزله و ... پدید آید تا مگر انسانهای خفته از خواب غفلت بیدار شوند و ذلت و ناتوانی خویش را دریابند و به خدا نزدیک شوند.

بدین ترتیب هدایت انسانی در 2 بعد انجام میگیرد:

1- بعد شناختی و معرفتی ؛ توسط پیامبران درونی(عقول) و پیامبران بیرونی.
2-بعد عاطفی؛ فراهم آمدن شرایط بیرونی به گونه ای که دل و جان آدمی از هدایت الهی متأثر گردد.

هنگامی که این 2 بعد با یکدیگر همراه شوند زمینه مناسبی برای هدایت و انتخاب راه راست فراهم میشود.

ر.ک.راه و راهنما شناسی، محمد تقی مصباح یزدی.