نور اسفهبدیه

حقیقت «نور اسفهبدیه» چیست؟

سلام علیکم

در طی منازل عرفان سالک به مرتبه ای از شناخت بار یافته که از آن به رویت نور اسفهبدیه یاد شده است.

سوالم در تبیین و چیستی چنین امری است آیا این حقیقت تنها در بیان عرفان نظری ترسیم شده است یا خیر سالکان مسیر حق چنین حقیقتی را یافته و از آن سخن گفته اند؟

متشکرم.