نمازمسافر

سکونت سه ماه در سال در شهر دیگر

سلام کسی که خونه داره تهران اما ساکن نیست وقتی میخوادبره به صورت پراکنده سه ماه درسال رو میره ایا نمازش تمامه؟ اونجا وطنش هم نیست ولی درسال این سفرسه ماهه رو هم داره. مکارم

برچسب: