مبانی

تکامل در برزخ، نقض مبانی فلسفی در مورد حرکت

سلام
آیا تکامل در برزخ و آخرت این مبنای فلسفی را که حرکت و تغییر مختص ماده است را نقض نمیکند؟ و همچنین وجود عالم مجرد را..؟