فن

آیا معصومین (سلام الله علیهم) کارهای فنی و کارهای بد هم بلد بودند؟

سلام معصومین علیهم السلام در کارهای خوب علم داشتند، آیا فنی هم بلد بودند زمان خودشون؟ آیا به علوم و فنون کنونی هم آگاه بودند و تسلط داشتند؟ و آیا کارهایی مانند تراشیدن ریش و کارهای بد هم بلد بودند یا کارهای بد را بلد نبودند؟ ممنونم