فلسفه حج

چرا در قرآن به فلسفه حج اشاره ای نشده است؟

سلام علیکم
بسیاری از احکام و قوانین و مناسک ها و وقایع و باور ها در دستگاه دین، به نظر خیلی از کسان در نگاه اول بی معنا و غلط به نظر می رسد...

مثلا زیاد شنیده اید که می گویند، آحه کعبه رفتن یعنی چه؟؟مگر خدا خانه دارد؟؟

خوب اصل دین که قرآن باشد، معمولا به این دست انتقاد ها به طور مستقیم و روشن پاسخ نداده، مثلا در قرآن به روشنی و به وضوح اشتباه نکنم مستقیما فلسفه ی اجرای مراسم حج ذکر نشده....و این کار بر دوش علمای مخصوصا عصر حاظر افتاده که جواب منتقدان را بدهند و فلسفه ای برای این مناسک و آئین و باور ها پیدا کرده و توضیح دهند....خیلی از این فلسفه چینی های علما منبع قرآنی و حدیثی روشن و واضح و پایه های عقلی یقینی ندارند، و خیلی از منتقدان در قبول آنها مردد هستند و اغلب آنها را از دیدگاه خود متضاد و متناقض با یک سری شواهد و قرائن قرآنی و تاریخی می دانند....یا آنها را شایسته ی دینی که از دیدگاه خود، اصول و پایه هایش عقلانی نیست، نمی دانند...یا مهمتر از همه، منتقدان، این فلسفه چینی های علما را متناقض و متضاد هم می بینند