عامل

ایجاد میل به گناه، پس از خلقت آدم، از منظر عقل

سلام. آیا از منظر عقل(و نه نقل)، ایرادی دارد که گفته شود: «پس از خورده شدن از درخت ممنوعه،(که ناشی از میل به گناه نبود، بلکه حاصل فریبکاری شیطان و فریب خوردن آدم و همسرش بود)، میل به گناه در آنها و نسلشان ایجاد شد»؟

نمی خواهم در مورد اساس نقلی این بحث، سؤال کنم. سؤالم در مورد این است که به طور اساسی، آیا این نگرش به لحاظ عقلی «ممکن» هست یا خیر.