شک گرایی

شک گرایی از نوع مغز در خمره

انجمن: 
سلام علیکم. چگونه می توان تفاوت میان عالم واقعی که در آن نظام احسن برقرار است و عالم مجازی ناشی از دیدگاه هایی مانند مغز در خمره را شرح داد.  آیا نشانه ای برای عالم واقعی در برابر این عوالم جدید وجود دارد؟ در جایی که خواندم که این شبهه از اساس غلط است چون ارجاع به واقعیت ندارد. اما مایلم از طریق برهان های فلسفی مثل برهان نظام احسن به این ابهام پاسخ داده شود. و نشان داده شود که عالم مجازی در برابر ذات کمال طلب بی نهایت انسان محدودیت هایی دارد. آیا راهی هست؟ سپاسگزارم. 
موضوعات مشابه: