زمین خوردن ،

ماجرای افتادن امام حسین (ع) از دستان حضرت فاطمه (س)

اززبان واعظی شنیدم که حضرت پای حضرت زهرابه درخورد وامام حسین ازدست اوافتاد پیامبر فهمید وسخنرانی خودراقطع کرد این مطلب صحیح است آیابااین حکایت حضرت زهراازعصمت نمی افتدچراپایش به درخورد؟