روایات و احکام

دلیل عدم اشاره به برخی احکام در قرآن چیست؟

انجمن: 

سلام و تشکر از زحمات

لطفا بفرمایید دلیل عدم اشاره به برخی احکام در قرآن چیست؟ و مسلمانان برای دستیابی به احکام صحیح چه راه‌هایی پیش رو دارند؟

با تشکر