روایات انتخاب همسر

روایاتی که درباره انتخاب همسر آمده آیا صحیح است و چگونه توجیه شده اند؟

سلام خسته نباشید

مقاله ای خوندم روایاتش برا بنده قابل هضم نبود  مثل:

اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود:"بپرهيز از ازدواج با قبيله زنج (يكي از قبايل سياه پوستان دز سودان است). پس به درستي كه آنها بد شكل مي باشند

امام صادق(ع) فرمودند: دو كس هستند كه نجابت ندارند: