دین و صلح

آیا دنیای آباد بدون دین و خدا شدنی است؟

سلام
به نظر شما، میشه دنیا پابرجا بماند و برقرار، در صلح و در پیشرفت، در تفاهم؟در دوستی؟بدون وجود هیچ یکی از ادیان ابراهیمی، بدون هیچ اشاره و اعتقاد و باوری به خدا، طوری که از یک بچه بپرسی خدا؟ بگه خدا چی هست؟از چی حرف می زنی؟؟
به نظرم دنیا به این سمت داره پیش می ره، شاید یک پستی و بلندی هایی کوچیکی در حین رفتن به این سمت به چشم بیاد.شاید در یک دوره هایی یک دینی یک مذهبی، یک جرقه هایی بزنی ویک هوادارانی نسبتا وسیع پیدا کنه.ولی رفته رقته، اون جرقه ها خاموش میشه... و سرانجام، باوری به خدا و ادیان ابراهیمی نمی مونه!!اون زمان، دنیا تیره و تاره؟ یا همه در خوبی و رفاه؟میشه با اطمینان پاسخی داد؟