حضوری و قلبی

چه طوری باید خدا رو شناخت؟

انجمن: 

چه طوری باید خدا را شناخت؟لطفا مفصلا پاسخ دهید:Gig::Moshtagh:

:Doaa: