توحید در تدبیر

تفاوت توحید در ولایت و توحید در ربوبیت

انجمن: 

[="Microsoft Sans Serif"]با سلام کلیدواژه های اصلی توحید ولایت و توحید ربوبیت چه هستند ؟ و اساسا فرق این دو در چیست ؟ آیا می توان گفت هر فعلی که توسط خداوند انجام می گیرد جزء ربوبیت است ؟[/]