تعلیم و تربیت در اسلام

خلاصه کتاب تعليم و تربيت در اسلام نوشته استاد مطهری

تعليم و تربيت در اسلام

به لطف خدا اين تاپيک رو به خلاصه نويسي کتاب تعليم و تربيت در اسلام اثر
گران سنگ استاد شهيد مرتضی مطهری اختصاص مي دهيم.

پرورش عقل


بحث ما درباره ی تعليم و تربيت در اسلام است . تعليم و تربيت بحث ساختن افراد است . يک مکتب که دارای هدف مشخص است بايد يک سيستم خاص آموزشی داشته باشد مکتبی که می خواهد در مردم طرح های خاص اخلاقی اقتصادی و سياسی را پياده کند برای انسانها می خواهد اعم از جامعه يا فرد که در مورد همين بايد بحث شود .
اگر هدف جامعه باشد افراد بايد اين طرح ها را ياد بگيرند و در جامعه
پياده کنند . در اسلام هم اصالت فرد محفوظ است و هم اصالت اجتماع .
يعنی اینکه يا بايد افراد تربيت کرد برای جامعه يا اينکه برای خودشان در حيطه ی فردی و يا اينکه خود مقدمه ای باشند برای اهداف اجتماعی .
در اينجا بايد با اصول تعليم و تربيت اسلامی آشنا شويم . که چقدر مساله ی تربيت مورد اهميت قرار گرفته است بايد ببينيم که

علم از نظر اسلام چيست؟اسلام چه نوع تربيت و آموزشی را قبول دارند؟