انتقال زکات فطره

مصرف زکات فطره در شهر دیگر

 سلام علیکم

طاعات قبول

بزرگوار میشه زکات فطره را به فقیر در شهر دیگه داد؟ رهبر