امرنا مترفیها

منظور از «امرنا مترفیها ففسقوا» چیست؟

سلام. قرآن در آیه 16 سورۀ اسراء، در مورد مقدمات عذاب اقوام می فرماید: «فأمرنا مترفیها ففسقوا فیها»

منظور از اینکه "به پولدارانشان امر می کنیم پس در آن فساد می کنند" چیست؟ آیا منظور این است که العیاذ بالله خدا دستور به فسق می دهد؟