اسفار اربعه

تبیین جایگاه نبی و رسول با توجه به اسفار اربعه!

سلام علیکم

در تفاوت میان نبی و رسول در روایات مطالبی بیان شده است. همچون اینکه رسول در خواب و بیداری فرشته را می بیند و صدای او را می شنود؛ اما نبی تنها در خواب او را می بیند و در بیداری صدای او را می شنود و... 

اما در مقام بیان در اسفار اربعه نیز تفاوتی بیان شده است که سالک در سفرسوم به مقام نبوت رسیده و در سیر سوم به مقام رسالت می رسد.

از کارشناس محترم تبیین این دو سفر و این دو مقام را طالب هستم.

متشکرم.

اسفار اربعه در روایات!

سلام علیکم

اسفار اربعه مطرح در عرفان اسلامی آیا تنها مبتنی بر ذوقیات و یا مکاشفات بوده یا خبر مبتنی بر آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام است.

البته از آنجا که ابن عربی چنین اسفاری را تبیین نموده قاعدتا مبنای وی روایات معصومین (علیهم السلام) نبوده اما از دیدگاه کسانی که آنرا پذیرفته اند از حکمای شیعه این سوال قابل توجه است.

متشکرم

اسفار اربعه از دیدگاه امام خمینی(ره)

باسمه تعالی
باسلام:
به نظر حضرت امام خمینی (ره)سفر اول از اسفار اربعه «من الخلق الی الحق »است و در این سفر حجاب هایی که«جنبه یلی الخلقی »دارند از پیش سالک برداشته می شود و سالک جمال حق را به ظهور فعلی آن که در حقیقت ظهور ذات در مراتب اکوان است رویت می کند و این همان (جنبه یلی الحقی)است و به عبارت دیگر وجه حق در نزد او منکشف می شود
نهایت این سفر این است که تمام خلق را ظهور حق و آیات او می بیند در این حال سفر اول پایان می پذیرد و سفر دوم آغاز می شود
ادامه دارد.......