کشتی نجات

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کشتی نجات
  | کُلُّنا سفینهُ النجاه ، و سفینه الحسین أسرع | چرا کشتیِ نجات حسین ،  سریعتر به مقصدِ نجات می‌رسد؟  
  غیرت ، روحِ دفاع انسان از معشوقش، در برابر خطراتی است که معشوق او را تهدید می‌کنند. و میزان غیرت هر انسان، سنگ محک میزان محبت اوست. عاشورا، آزمونِ غیرتِ عاشوراییان بود. و امروز، روز آزمون ما....
    ریشه ی تمام ظلم‌ها، فسادها، شرها و ... حاکمیّت جور در زمین است! نمی توان اهل امر به معروف و نهی از منکر، بود؛ اما اهل سازش با حاکمان جور نیز، بود!
    ریشه ی تمام حق‌ها، خیرها، زیبائی‌ها، حق‌طلبی‌ها و ...  حاکمیّت أئمه ی حق در زمین است. نمی‌توان اهل امربه معروف و نهی از منکر، بود؛ اما بدنبالِ برقراری حکومت ائمه ی حق در زمین نبــود!
فایل: 
کشتی نجات عدمِ رضایتِ تو، در همراهی و تأییدحکومت أئمه‌ی جور را ؛ میزان تلاش تو، برای برپایی حکومت أئمه‌ی حق مشخص می‌کند... و این تلاش، هزینه دارد... گاهی شغل و مقام، گاهی مال و فرزند، گاهی آبرو و گاهی شخصیت تو.... هزینه ای که تعیین کننده ی میزان صداقت توست.
کشتی نجات بقیه‌الله، تنها باقی مانده ی الله در زمین، و تنها ذخیره از أئمه ی حق است. اگر زندگی تو ؛ سهمی در یاری تنها باقیمانده خدا دارد؛ که برنده ی روزگار خودت هستی! اگر نه... هنوز هم دیر نشــده !!!
کشتی نجات خدایی که تو می‌شناسی؛ خدایی مجازی و پلاستیکی است اگر؛ در سایه ی ارتباط با کاملترین مظهر خدا، او را نشناخته باشی ! عاشورا ، تقابلِ این دو جبهه بود ؛ آنان که در سایه ولایت، به شهود الله رسیدند، و آنان که تا آنجا با الله بودند که، از لذّتهای دنیایشان، کم نمیشد.
کشتی نجات عاشورا؛ کاملترین نمایشگاه خوبی‌ها و کاملترین نمایشگاه بدی‌هاست! اینبار به عاشورا عمیق تر نگاه کنیم... حتماً سبک_زندگی مان تغییر می‌کند!