کشتی نجات

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کشتی نجات

 

| کُلُّنا سفینهُ النجاه ، و سفینه الحسین أسرع |

چرا کشتیِ نجات حسین ، 

سریعتر به مقصدِ نجات می‌رسد؟

 

 

غیرت ، روحِ دفاع انسان از معشوقش، در برابر خطراتی است که معشوق او را تهدید می‌کنند.

و میزان غیرت هر انسان، سنگ محک میزان محبت اوست.

عاشورا، آزمونِ غیرتِ عاشوراییان بود.
و امروز، روز آزمون ما....

 

 

ریشه ی تمام ظلم‌ها، فسادها، شرها و ...
حاکمیّت جور در زمین است!

نمی توان اهل امر به معروف و نهی از منکر، بود؛
اما اهل سازش با حاکمان جور نیز، بود!

 

 

ریشه ی تمام حق‌ها، خیرها، زیبائی‌ها، حق‌طلبی‌ها و ... 
حاکمیّت أئمه ی حق در زمین است.

نمی‌توان اهل امربه معروف و نهی از منکر، بود؛ اما بدنبالِ برقراری حکومت ائمه ی حق در زمین نبــود!

فایل: 

کشتی نجات

عدمِ رضایتِ تو، در همراهی و تأییدحکومت أئمه‌ی جور را ؛

میزان تلاش تو، برای برپایی حکومت أئمه‌ی حق مشخص می‌کند...

و این تلاش، هزینه دارد...
گاهی شغل و مقام، گاهی مال و فرزند، گاهی آبرو و گاهی شخصیت تو....
هزینه ای که تعیین کننده ی میزان صداقت توست.

کشتی نجات

بقیه‌الله، تنها باقی مانده ی الله در زمین، و تنها ذخیره از أئمه ی حق است.

اگر زندگی تو ؛ سهمی در یاری تنها باقیمانده خدا دارد؛ که برنده ی روزگار خودت هستی!

اگر نه... هنوز هم دیر نشــده !!!

کشتی نجات

خدایی که تو می‌شناسی؛
خدایی مجازی و پلاستیکی است اگر؛
در سایه ی ارتباط با کاملترین مظهر خدا، او را نشناخته باشی !

عاشورا ، تقابلِ این دو جبهه بود ؛
آنان که در سایه ولایت، به شهود الله رسیدند،
و آنان که تا آنجا با الله بودند که، از لذّتهای دنیایشان، کم نمیشد.

کشتی نجات

عاشورا؛
کاملترین نمایشگاه خوبی‌ها
و کاملترین نمایشگاه بدی‌هاست!

اینبار به عاشورا عمیق تر نگاه کنیم...
حتماً سبک_زندگی مان تغییر می‌کند!