کتابخانه اخلاق

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کتابخانه اخلاق

class: category

[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] جلسات اخلاق حجت السلام حاج شيخ جعفر ناصري [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] نقدى‏برآيين‏وهابيت [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] نقطه‏ هاى ‏آغاز در اخلاق ‏عملى [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] أسرار الصلاة [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] چهل‏ حديث [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] علم ‏اخلاق‏ اسلامى [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] جهاد اكبر [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] معراج ‏السعادة [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] أوصاف ‏الاشراف [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] رساله ‏لب ‏اللباب [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] سر الصلاة [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] شرح ‏حديث ‏جنود عقل‏ و جهل [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] شرح ‏مصباح ‏الشريعة [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] ترجمه ‏اخلاق [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] ترجمه ‏المراقبات [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تحفة الملوك‏ فى ‏السير و السلوك [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آداب‏ الصلاة [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] يكصد درس زندگى از امام على( ع) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] هزار و يك نكته‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مراحل اخلاق در قرآن کريم - حضرت آیت الله جوادی آملی [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] مديريت در خانه و خانواده‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مبادي اخلاق در قرآن . حضرت آیت الله جوادی آملی [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] شرح خطبه متقين . حضرت آیت الله ناصری [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] سيره اخلاقى تربيتى امام خمينى( ره) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] سيره اخلاقى معصومين‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تعليم و تربيت در اسلام( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آيين رازدارى در اسلام‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] آسيب شناسى خانواده‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آداب معاشرت‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اصول اخلاق فردى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اصول اخلاق اجتماعى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق و تربيت اسلامى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق نظامى ( ج 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] :اخلاق نظامى( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق مديريت( ج 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق مديريت( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق فرماندهى و مديريت‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق عملى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق عبادى ج2 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق عبادى( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق سياسى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق در قرآن . حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی ج 3 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق در قرآن . حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی ج 2 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق در قرآن . حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی ج 1 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق در قرآن . حضرت آیت الله مکارم شیرازی ج 2 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق در قرآن .حضرت آیت الله مکارم شیرازی ج 1 [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق خانواده( ج 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق خانواده( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق پزشكى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اقتصادى( ج 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اقتصادى( ج 1) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اطلاعاتى‏ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اسلامى( ج 3) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اسلامى( ج 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اخلاق اسلامى( ج 1) [/TD]
[/TR]

فهرست

width: 100%

width: 100%

[TR]
[TD] اخلاق علمي
¨نگاهي به اخلاق علمى و پرسش هاى اخلاقى
اخلاق علمى مانند اخلاق در هر نظام حرفه اى ديگر بايد منعكس كننده هنجارهاى درونى حرفه و احساس تعهد اخلاقى از سوى خود حرفه اى ها و نهادهاى تخصصى آنها باشد، نه آن كه در قالب بايدها و نبايدهاى اخلاقى به آنها تحميل و قبولانده يا گوشزد شود .
توسعه فناورى هاى جديد مانند شبيه سازى، اصلاح ژنتيكى غذا، نانوتكنولوژى در دهه اخير علم و فناورى است كه موجب طرح مسائل اخلاقى جديدى شده است. اخلاق شامل صفاتى است كه انسان، فعاليت هاى مطابق و متناسب با اين صفات را بدون تأمل و تفكر و دشوارى انجام مى دهد. در حالى كه مقصود از علم اخلاق آن دسته از اصول و قواعد و آگاهى هايى است كه به رفتار خوب و بد، شايسته و ناشايسته، درست و غلط مربوط است.
اخلاق حرفه اى يكى از شعبه هاى جديد اخلاق است كه مى كوشد به مسائل اخلاقى حرفه هاى گوناگون پاسخ دهد. يك فعاليت تحقيقاتى يا در حوزه فناورى مى تواند با محيط زيست، ايمنى، حريم خصوصى ديگران و منافع متعارض اجتماعى ارتباط يابد و محل پرسش ها و تأملات اخلاقى شود. فناورى اطلاعات مى تواند حريم خصوصى را تهديد كند و دانش هسته اى مى تواند منشأ خطر براى صلح و همبستگى جهانى شود. نوع فناورى مى تواند كيفيت زيست بوم را به خطر افكند. از اين رو است كه اخلاق حرفه اى علمى موضوعيت مى يابد و به مباحث اخلاقى مربوط به توليد، انتقال و مبادله دانش مى پردازد. اخلاق حرفه اى به مسائل و پرسش هاى اخلاقى و اصول و ارزش هاى اخلاقى يك نظام حرفه اى مى پردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفه اى است.
¨تاريخچه اخلاق علمى
گرچه اخلاق علمى نام نوينى براى دانش نوينى است كه امروزه درجهان معرفت معمول گرديده است اما همچون ديگر شاخه هاى معرفت بشرى، جوانه ها و نطفه هاى نخستين آن به شكل هاى نارس در فرهنگ هاى بارور باستانى به خوبى قابل ملاحظه است.
بويژه از دهه ?? قرن بيستم ميلادى بود كه به دنبال جنگ ويتنام و پيامدهاى رسوايى واترگيت، موج تازه اى از توجه به ابعاد اخلاقى علم و فناورى به ميان آمد. موضوع ديگرى كه به اهميت اخلاق علمى در يكى دو دهه اخير دامن زد، رشد پر شتاب علم و فناورى همزمان با ضعف نظام هاى سنتى اخلاقى در جوامع بود. در نتيجه اين پرسش به ميان آمد كه با اين حد از تصرف ذهنى و فنى در عالم و آدم كه با پيشرفت دانش و فناورى ظاهر مى شود، آيا فعاليت هاى علمى و فناورى ما، متعهد به كيفيتى مبتنى بر منطق اخلاقى و خير جمعى نيز هست اعتماد عمومى به كيفيت نظام حرفه اى علمى به يك لحاظ، موكول به پاسخ اين سؤال است. بويژه با توجه به فرايند جهانى شدن و بين المللى شدن علم نياز به يك زبان مشترك در اخلاق آن هم در مقياس جهانى مطرح مى شود .
¨برخى از تكنيك هاى كاربردى و مسائل اخلاقى مربوط به آن
بيوتكنولوژى و مهندسى ژنتيك را مى توان مهمترين يافته بشر در دو دهه اخير بيان كرد كه تأثير عميقى در شاخه هاى مختلف علوم از قبيل پزشكى، داروسازى، كشاورزى، تغذيه داشته است. روش هاى نوين تكنولوژى زيستى راهگشاى پيشرفت هاى بسيار بوده است و چشم اندازهاى وسيعى را در برابر ديدگان بشر در جهت حل مسائل و معضلات عديده اى گشوده است.
همگام با فعاليت گسترده در شناسايى و به كارگيرى ساختار ژنتيكى موجودات زنده ابعاد اخلاقى و معنوى و همچنين مسائلى از قبيل سودجويى ها و سوءاستفاده هاى غيرانسانى مى بايست مورد بررسى كارشناسى قرار گيرد و تحت كنترل درآيد. بررسى ديدگاه شرع مقدس اسلام و همچنين نقطه نظرات حقوقى و قانونى راهگشاى مشكلات آتى اين حوزه خواهد بود.
بشر از قديم الايام در آرزوى كپى سازى موجودات به ويژه انسان بوده و در اين زمينه داستان ها و افسانه ها نوشته و بعضى فيلم هاى تخيلى نيز در اين زمينه ساخته شده است. دانشمندان نيز در آزمايشگاه ها تحقيقاتى را انجام داده اند و اين را با انتقال جنين به خارج از رحم آغاز كرده اند وبه موفقيت هايى دست يافته اند .
تكنولوژى شبيه سازى براى نخستين بار در اوايل سال ???? با ايجاد گوسفندى به نام دالى به وقوع پيوست كه از نظر اخلاقى سؤالات گوناگونى را براى مردم دنيا مطرح كرد و با اعتراضات وسيع مواجه شد. به طورى كه سازمان بهداشت جهانى تكنولوژى شبيه سازى در انسان را محكوم وآن را عملى غير اخلاقى خواند. در صورتى كه انجام تحقيقات بر روى ساير موجودات و مشابه سازى ژن هاى گياهى و جانورى را تأييد كرده است. ازجمله ابعاد غير اخلاقى كه اين تكنولوژى در جامعه به همراه داشته و بايد بر روى آن بحث هاى كارشناسى انجام گيرد موارد زير است:
- امكان ايجاد انسان هايى با خصوصيات ژنتيكى مشابه به منظور ايجاد انسان هايى برتر از لحاظ قومى، فكرى و نژادى و غيره...
- ايجاد انسان هايى با خصوصيات ژنتيكى مشابه به جهت دسترسى به اعضاى جانشين پيوند اعضا از جمله قلب و ريه.
- استفاده از انسان هايى يكسان از نظر خصوصيات ژنتيكى جهت مطالعات آزمايشگاهى در جهت پيدا كردن مسائل روانشناسى، اثرات دارويى، نظامى و غيره.
-استفاده از سلولهاى سوماتيك افرادى برجسته كه از مرگ آنها مدت ها مى گذرد و مى تواند جهت توليد كردن موجودى مشابه همان فرد به كار رود.
-استفاده از تكنيك هايى كه موجب به هم خوردن تنوع زيستى گونه هاى حيات وحش طبيعى و در معرض خطر نابودى قرار گرفتن برخى گونه ها گردد.
البته شبيه سازى اين امكان را فراهم مى كند كه گونه هاى در حال انقراض مجدداً به وجود آيند و در رابطه با اين مسائل بحث هاى اخلاقى و حقوقى زيادى مطرح شده است.
خصوصيات بيوتكنولوژى و مهندسى ژنتيك باعث شده است كه دست اندركاران اين رشته، جنبه هاى ايمنى و اخلاقى و حقوقى را در نظر بگيرند تا موجب استفاده بهتر، شناخت برتر و هدف هاى والاتر و روشن تر در زمينه هاى بيوتكنولوژى گردند.
فعاليت هاى گسترده در توسعه و پيشرفت بيوتكنولوژى بايد همگام با بررسى ابعاد اخلاقى و معنوى انجام گيرد تا جهت و هدف هاى بيوتكنولوژى در سيرى مثبت هدايت شود واز سوء استفاده هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و انسانى جلوگيرى گردد.
¨مباحث كانونى اخلاق علمى
استقلال حرفه اى
اخلاق علمى مانند اخلاق در هر نظام حرفه اى ديگر بايد منعكس كننده هنجارهاى درونى حرفه و احساس تعهد اخلاقى از سوى خود حرفه اى ها و نهادهاى تخصصى آنها باشد، نه آن كه در قالب بايدها و نبايدهاى اخلاقى به آنها تحميل و قبولانده يا گوشزد شود .
در واقع هم صلاحيت و هم مسئوليت بحث پيگيرى اخلاق علمى با خود اجتماع علمى است . بنابراين مبتنى بودن بر استقلال حرفه اى و بر كنار بودن از ملاحظات بيرونى، شرط نخستين مشروعيت هر نظام اخلاق علمى است. مثلاً يك دانشمند با اين مسائل مواجه است: صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضاى انتقاد و ارزيابى، پرهيز از جزميت، احترام به كسانى كه سوژه آزمايش واقع مى شوند، توجه به حريم خصوصى و مسئله حفظ اسرار افراد و از سوى ديگر سوءرفتار علم مانند رفتارهاى غير اخلاقى از سوى پژوهشگران و دانشمندان در رابطه با حوزه تحقيق، تعدى هاى اخلاقى از جانب نويسندگان و ناشران دانشگاهى مانند سرقت علمى و عدم رعايت حق مالكيت معنوى.
¨خودفهمى حرفه اى
پايه و اساس اخلاق علمى خود فهمى حرفه اى است. متخصصان تنها با فهمى از كار و فعاليت حرفه اى خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگى مردم است كه به درك اخلاقى از آن نايل مى آيند و در نتيجه در مناسبات خود با طبيعت و كاينات با موضوعات مورد تحقيق يا تصرف فنى خود نوعى احساس درونى از تعهد به آن ارزش ها پيدا مى كنند.
¨عينيت گرايى، بى طرفى علمى و عدم جانب دارى سياسى
از مهمترين اصول اساسى كه در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخلاق حرفه اى علمى مورد تأييد قرار مى گيرد، رعايت عينيت گرايى و بى طرفى علمى است. براى مثال كميته اخلاق علمى و فناورى كبك كانادا در اصول خود ضمن تأكيد بر اين اصل، اصل ديگرى به عنوان عدم جانبدارى سياسى آورده است.
¨ عبور از مفهوم معيشتى
معناى اخلاق علمى با عبور از مفهوم معيشتى آن فرصت ظهور مى يابد. زمانى كه كنشگران علمى در فعاليت و كسب و كار حرفه اى خود از سطح گذران زندگى مادى فراتر مى آيند، حداقل سه سطح ديگر از فعاليت هاى علم و فناورى براى آنها معنا مى يابد ?- احساس كارايى، اثربخشى و توليد كيفيت به عنوان ارزش افزوده ?- احساس خدمت به مردم و مفيد واقع شدن ?- احساس رها سازى از طريق باز توزيع فرصت ها و نقد قدرت.
¨جمع بندى
با توجه به اين كه اخلاق علمى به مسائل و پرسش هاى اخلاقى مربوط به توليد، انتقال و مبادله دانش مى پردازد و ناظر بر فعاليت هاى حرفه اى ها در محيط حرفه اى خودشان است در اين مقاله به برخى از تكنيك هاى كاربردى و مسائل اخلاقى مرتبط با آنان از جمله بيوتكنولوژى و مهندسى ژنتيك به عنوان مهم ترين يافته بشر در دو دهه اخير كه قادر به حل مسائل مهم در زمينه هاى مختلف جامعه بشرى است، پرداختيم. همچنين مباحث كانونى اخلاق علمى مورد بحث قرار گرفت، از جمله استقلال حرفه اى كه در آن صلاحيت و مسئوليت بحث پيگيرى اخلاق علمى به خود اجتماع علمى واگذار شده است، خودفهمى حرفه اى، به دليل اين كه متخصصان تنها با فهمى از كار و فعاليت حرفه اى خود و فلسفه و نقش آن در زندگى مردم است كه به درك اخلاقى نايل مى آيند و عينيت گرايى و بى طرفى علمى و عدم جانبدارى سياسى، كه مهمترين اصل اساسى است كه در رابطه با اخلاق علمى حرفه اى مورد تأييد قرار گرفته است.

[/TD]

[/TR]

class: category

[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"]

دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

[/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - بحث تربيت [/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - رابطة تقوا با عاقبت [/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - سال 1380 - بحث تعاون
[/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - سال 1390 - بحث حيا در بُعد تربیتی [/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - سال 1390 - امام حسين ع [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - سال 1390 - بحث دعا [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حاج آقا مجتبي تهراني - امر به معروف و نهي از منکر[/TD]
[TD="class: createdby"]
[/TD]
[TD="class: list-hits"]
[/TD]
[/TR]

class: category

[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"]دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - تواصي به حق [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - ماه مبارک رمضان - بحث صبر [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - بحث محبت [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - شرح خطبه قاصعة [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - سيماي شيعيان در کلام امير مؤمنان (ع) [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - دروس اخلاق سال 85 [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - ايمان در کلام اميرالمومنين عليه السلام [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - راه رویش [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - بحث فتنه [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - شرح نصايح امام محمد باقر ع به جابر [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی - شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها[/TD]
[/TR]

دوستان سلام

http://www.askdin.com/thread43985.html

علی علی