وظیفه متولی وقف چیست؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
وظیفه متولی وقف چیست؟

[=&amp]وظیفه متولی وقف چیست؟ [/]

[=&amp]اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود[/]‌[=&amp] ؛[/]
[=&amp]
و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراجش و مانند اينها. همه اينها بايد به صورت احتياط و مراعات صلاح باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم.[=&amp][1]

[/][/]
[=&amp]تذکر:[/][=&amp] جايز است كه واقف توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع را مثلا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى يكى ديگر، قرار مى‌دهد، يا براى يكى قرار مى‌دهد كه وقف در دست و حفظ او باشد و براى ديگرى تصرفات قرار دهد، و اگر امرى را به يكى تفويض نمايد مانند تعمير و تحصيل فايده و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اينها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است، پس جارى مى‌شود بر آن حكم آن كه مى‌آيد.

[/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله83[/]