وضو

تب‌های اولیه

108 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

بنام خدا
با تشكر از سوال شما:Gol:
كساني كه از كرم استفاده ميكنند از كجا بدانندكه كرم برطرف شده و وضو صحيح است؟
نشانه اش اين است اگر روغني روي دست بريزيدوسپس اب رويش بريزيد اب به صورت قطره (جمع)ميشود توجه داريم كه چربي كرم به اندازه روغن نيست ولي اگر مقداركرم به حدي باشدكه خصوصيت روغن(جمع شدن اب) به خودش بگيرد مانع رسيدن اب است و وضو صحيح نيست

بنام خدا
موارد وجوب وضو::Gol:
1-نما زهای واجب(غیر از نماز میت)،
2-طواف واجب کعبه،
3سجده وتشهد فراموش شده،
4تماس بدن با نوشته قران واسم خداوند،
5- نذر یا عهد ویا قسم باشد که وضو بگیرد.

وضو
اگر روی پا نجس باشد ونتواند برای مسح ،ان را اب بکشد چه باید بکند؟
همه مراجع :باید تیمم نماید1
بهجت:اگر جبیره ممکن نباشد باید تیمم نماید ، واگر جبیره ممکن بود، بایدهم وضوی جبیره ای بگیرد وهم تیمم کند بنا براحوط
مکارم:بنابر احتیاط واجب باید چیز پاکی روی ان ببیند وبر ان مسح کند وبعد تیمم نماید 1
توضیح المسائل م:260

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده که برداشتن ان ممکن نیست(مانند چسب قطره ای)که برداشتن ان مشقت دارد حکمش چیست؟
رهبری،مکارم:باید به دستور جبیره عمل کند.
گلپایگانی،صافی:بنابر احتیاط واجب اگرتمام یا بعض محل تیمم بی مانع باشد،تیمم هم بنماید .
خوئی ،تبریزی:وظیفه اش تیمم است (تبریزی:مگر در صورتی که در جای تیمم هم چسبیده باشد که در این صورت ،وضو یا غسل کافی است)،بلی اگر ان چیزی که چسبیده ،دوا باشد حکم جبیره رادارد.
سیستانی: وظیفه اش تیمم است مگرانکه ان چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است بین وضو وتیمم جمع کند واگران چیزی که چسبیده دوا باشد حکم جبیره رادارد .
بهجت :بنا براظهر به دستور جبیره عمل کند واحتیاط در جمع بین تیمم و وضوی جبیره ای است.
زنجانی: باید تیمم نماید بنماید وبنابر احتیاط مستحب به دستور جبیره هم عمل کند بلی اگر محل ، جراحت ومانند ان داشته باشد وبرداشتن ان چیز به جراحت صدمه میزند باید وضوی جبیره بگیرد وتیمم لازم نیست.
وحید :بنابراحتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای وتیمم .
توضیح المسائل مراجع: م:338 وحید: م:344

برای چه کارهایی باید وضو گرفت ؟
به چهار دلیل وضو می گیریم :
1-وضو شرط صحت عمل می باشد :یعنی ان عمل بدون وضو صحیج نیست .مانند :نماز ،اجزاء فراموش شده نماز (سجده وتشهد)وطواف
2-وضو شرط جواز عمل وحرام نبودن ان عمل می باشد .مانند :مس نوشته قران ،مس نام خداوند وصفات خاص او ،به احتیاط واجب مس نام انبیاء (ص) وائمه (س)
3-وضو شرط کمال عمل می باشد .یعنی برای درک ثواب یا ثواب بیشتر وضو می گیریم مانند :قرائت قران.
4-وضو شرط رفع کراهت عمل می باشد .مانند کراهت خوابیدن در حال جنابت که با وضو از بین می رود.
تحریر الوسیله /ج1/فصل فی غایات الوضو/ص31.

چند مسئله مبتلابه در وضو:

1-وضو گرفتن در دستشوئیهایی که اب ان به چاه توالت می ریزد؛ باطل نیست.

2- اگر در حال وضو گرفتن به نامحرمی نگاه کند یا دروغ بگوید یا غیبت کند اگرجه حرامی مرتکب شده اما وضویش باطل نیست

3- کسیکه در کارها و شرایط وضو خیلی شک میکند،باید به شک خود اعتنا نکند.

4-کسیکه شک دارد وضو گرفته یانه ؛ باید وضو بگیرد.

5- کسی که وضو گرفته ،شک می کند وضویش باطل شده یا نه ؛وضویش باقی است.

1-استفتائات امام،ج1،ص45،س69و70
2-استفتائات امام،ج1،س71
3-رساله مراجع،م299
4-رساله مراجع،م301
5-رساله مراجع،م300

در مراتب شستن اعضای وضو دو نظردر فتوی مراجع وجود دارد :
1-مقصود از شستن اب ریختن نیست، بلکه شستن کامل تمام عضو ملاک است؛ یعنی اگر به نیت وضو ابی بریزد که تمام صورت یا دست شسته شود، مرتبه اول محقق می شود،چه قصد مرتبه اول را بکند ،چه قصد نکند(امام ،بهجت ،فاضل ، مکارم )
2- مقصود قصد و نیت شخص است.اگر به قصد مرتبه اول چندین بار به صورتش اب بریزد،همه ان شستن مرتبه اول محسوب می گردد(رهبری ، سیستانی ،صافی ،نوری ،وحید)

امام،استفتائات،ج1،ص34،س35 . رساله مراجع،م248 . رهبری،استفتائات،س102

جبیره چیست


چیزی که با ان زخم و شکستگی را می بندند و دارویی که روی زخم و مانند ان می گذارند «جبیره » نامیده می شود .

موارد وضوی جبیره


1-در صورتیکه در اعضای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد و نتواند به طور معمول وضو بگیرد.
2-اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن ان ممکن نیست، یا به قدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد ؛ باید به دستور جبیره عمل کند.
3- اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده و نمی تواند انرا اب بکشد یا اب برای ان ضرر دارد وروی ان بسته است باید به دستور جبیره عمل کند .
4- اگر بیماری چشمی دارد که باید موهای چشم خود را بچسباند باید وضو را جبیره انجام دهد

1-رساله مراجع،م324
2-همان ،م338
3- همان،م337
4-همان،م342

کیفیت وضوی جبیره


1- وضوی جبیره مثل وضوی معمولی است وتمامی شرایطی که در وضو ذکر شده (ترتیب ، موالات ، شستن از بالا به پایین و.....) باید رعایت شود فقط وقتی که به جبیره می رسد، اگر جبیره در اعضای شستن باشد اگر می تواند باید اب را به زیر ان برساند وگرنه باید دست تر را روی جبیره بکشد واگر جبیره روی اعضای مسح باشد ، باید انرا بردارد واگر بر داشتن ممکن نبود روی جبیره را مسح کند.
2-اگر جبیره نجس بود باید پارچه پاکی روی ان بگذارد به نحوی که جزء جبیره محسوب شود وروی ان دست تر بکشد

رساله مراجع ،328 و329

چند مسئله در جبیره1- غسل جبیره ای ، مثل وضوی جبیره ای است ولی بنا بر احتیاط واجب به صورت ترتیبی انجام شود نه ارتماسی.

2-کسی که باید با غسل و وضوی جبیره ای نماز بخواند، چنانچه بداند تا اخر وقت
عذرش برطرف نمی شود می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر امید دارد تا اخر وقت عذرش برطرف میشود، احتیاط واجب ان است که صبر کند واگر عذرش برطرف نشد در اخر وقت نماز را با وضو و غسل جبیره ای به جا اورد.

3-نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده صحیح است.

4-در احکام جبیره تفاوتی میان وضو یا غسل واجب و مستحب نیست.

5- کسیکه نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره است یا تیمم ، باید بنا بر احتیاط واجب هر دو را انجام دهد

1-رساله مراجع،م339
2-همان ،م341
3-همان،م344
5-همان ،م343
موضوع قفل شده است