وصیت

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وصیت

سلام، یک خانه دوطبقه از پدر خدابیامرزم به من ومادر ودو برادرم به ارث رسیده، برادر بزرگم ادعا میکنه، پدر حدود دو ماه قبل از فوتش او را احضار کرده وبه او گفته : من برای مادر و خواهرت هر کدام یک اپارتمان جدا خریدم ( البته پدر حدود12 سال پیش این کار را کرده ) واین خانه هم متعلق به تو و برادرت می باشد. برادر کوچکم هم می گوید، این موضوع جدیدی نیست وبرمی گردد به 2 سال پیش که پدر گفته بود ، برای مادر و خواهرتان هرکدام یک اپارتمان خریدم واین خانه هم مال شما2 نفر. من برادر کوچک را قسم دادم که اگر پدر حرفی زده ،به ان عمل کنیم. ولی او گفت : پدر چیز جدیدی نگفته.( متذکر می شوم که تمام حساب وکتاب پدر در دست همین اخوی کوچک من بود وبسیار ادم درستکاری است ومن همه جوره به او اعتماد دارم. ) اما متاسفانه اخوی بزرگم زیاد ادم معتقدی نیست وحتی مبلغ قابل توجهی پول ازمادرم گرفته بود که با ان کار کند و سودی هم به مادرم بدهد. که بعد از چند ماه پرداخت سود ،تقریبا کل مبلغ را برداشته و دیگر پس نداد. حال سوال من این است، باتوجه به اینکه برادر بزرگ من اعتقاد درست وحسابی هم ندارد ، من باید چیکار کنم؟ ایا به گفته او اعتماد کنم؟ وظیفه شرعی من چیست؟پدر من ادم باسوادی بودوبسیار اینده نگر. ایانمی بایست اگر یک همچین موضوعی بود، حداقل اینرا به مادرم میگفت یابه من که ذینفع هستم. یا حداقل بر روی کاغذی می نوشت . لطفا مرا راهنمایی کنید. درضمن مرجع تقلید من ایت الله خامنه ای هستند. بسیار سپاسگزارم

baharloo;61293 نوشت:
سلام، یک خانه دوطبقه از پدر خدابیامرزم به من ومادر ودو برادرم به ارث رسیده، برادر بزرگم ادعا میکنه، پدر حدود دو ماه قبل از فوتش او را احضار کرده وبه او گفته : من برای مادر و خواهرت هر کدام یک اپارتمان جدا خریدم ( البته پدر حدود12 سال پیش این کار را کرده ) واین خانه هم متعلق به تو و برادرت می باشد. برادر کوچکم هم می گوید، این موضوع جدیدی نیست وبرمی گردد به 2 سال پیش که پدر گفته بود ، برای مادر و خواهرتان هرکدام یک اپارتمان خریدم واین خانه هم مال شما2 نفر. من برادر کوچک را قسم دادم که اگر پدر حرفی زده ،به ان عمل کنیم. ولی او گفت : پدر چیز جدیدی نگفته.( متذکر می شوم که تمام حساب وکتاب پدر در دست همین اخوی کوچک من بود وبسیار ادم درستکاری است ومن همه جوره به او اعتماد دارم. ) اما متاسفانه اخوی بزرگم زیاد ادم معتقدی نیست وحتی مبلغ قابل توجهی پول ازمادرم گرفته بود که با ان کار کند و سودی هم به مادرم بدهد. که بعد از چند ماه پرداخت سود ،تقریبا کل مبلغ را برداشته و دیگر پس نداد. حال سوال من این است، باتوجه به اینکه برادر بزرگ من اعتقاد درست وحسابی هم ندارد ، من باید چیکار کنم؟ ایا به گفته او اعتماد کنم؟ وظیفه شرعی من چیست؟پدر من ادم باسوادی بودوبسیار اینده نگر. ایانمی بایست اگر یک همچین موضوعی بود، حداقل اینرا به مادرم میگفت یابه من که ذینفع هستم. یا حداقل بر روی کاغذی می نوشت . لطفا مرا راهنمایی کنید. درضمن مرجع تقلید من ایت الله خامنه ای هستند. بسیار سپاسگزارم

با سلام وتشکر
مجرد بیان این مسئله برای حصول مالکیت کافی نیست ،اگر ثابت شود که پدر مرحوم شما در زمان حیات این خانه را به برادرانتان بخشیده وتحویل آنها داده وآن را تحت اختیارشان گذاشته است ،ورثه ی دیگر ،بعد از مرگ وی حقی در آن ندارند؛ در غیر این صورت مال همه ورثه است .
اجوبه الاستفتائات ، هبه،س1716.
افزون بر این اگر بگویند وصیت بوده ؛مدعی وصیت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند ودر صورت اثبات آن ،وصیت به اندازه ثلث ترکه نافذ است .
همان ،وصیت ،س1834
موضوع قفل شده است