همگونی دو واقعه؛کربلا و مصلوب شدن عیسی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
همگونی دو واقعه؛کربلا و مصلوب شدن عیسی

اندیشه غالیان درباره شهادت امام حسین : اهل غلو برای آنکه شکست ظاهری امام حسین در جنگ کربلا را بتوانند توجیه کنند گفتند: وضعیت امام حسین مانند حضرت عیسی علیه السلام بود یعنی همانگونه که به جای حضرت عیسی یک یهودی را دارزدند به جای حضرت امام حسین نیز در کربلا شخصی به نام حنظلة بن اسعد شامی را لشکر کوفه به قتل رساند و خیال کردند که امام حسین را به شهادت رسانده اند .ابن بابویه از اباصلت هروی نقل می کند : به خدمت امام رضا (ع) عرض کردم ،گروهی در کوفه هستند که ادعا می کنند حسین بن علی (ع) کشته نشد وحق تعالی شباهت او را به حنظلة بن اسعد شامی افکند و آن حضرت را به آسمان برد چنانکه حضرت عیسی را به آسمان برد و این آیه را دلیل خود قرار می دهند که : « ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا » . حضرت فرمود : دروغ می گویند ،برایشان باد غضب و لعنت خدا و کافر شده اند ایشان به تکذیب کردن خبر رسول خدا که خبر داد حسین (ع) کشته خواهد شد . و مراد حق تعالی در مورد آیه این است که کافران که بسیاری از پیغمبران را به ناحق کشته اند و لیکن با وجود کشتن ایشان حجت پیغمبران برایشان غالب بودو حقیقت ایشان ظاهر بود .استاد مطهری درضمن بحثی درباره مقایسه عیسی مسیح و امام حسین با این نکته که برخی به اشتباه ،اعتقادعیسویان را به تفدیه مسیح درباره امام حسین نیز مطرح کرده اند ،توجه داده اند . به این معنا که مانند مسیح که با رضایت دادن به آویخته شدن به صلیب خواست گناه پیروان خود را ببخشد ،امام حسین نیز به خاطر بخشیده شدن گناه مسلمانان به شهادت تن داد .