هفت اقليم كابالا

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هفت اقليم كابالا

با سلام

معني لغوي كابالا كهنه وقديمي است امابطورخاص كابالانامی است که به نوعي عرفان و تصوف خودساخته قوم یهود اطلاق میشود.همان تصوف يهودي آئيني است كه به نوع خاصي از رياضت هاي شيطاني يهوديت دلالت دارد
این عرفان به گفته خاخامهای یهودی حاوی دانش پنهان قوم بنی اسرائل هست و سالهای مدیدی توسط پیامبران و علمای یهود ازآن نگهداری شده است وبراي درك آن لازم است كه فردبه درجه روحاني ومعنوي خاصي دست پيداكند.
بااين فرضيه خاخامهاي يهودي تلاش مي كنند نوظهوربودن اين آيين راتوجيه كنند به عبارت ديگرآنهامعتقدنداين آيين قرنهادردل علماوروحانيون يهودي محفوظ بوده واين شرايط خاص زماني بوده كه اجازه نداده است تاكنون اين آيين معرفي شودوحتي كاررابه جايي رسانده اندكه مدعي هستند پيامبران بزرگي همچون حضرت عيسي مسيح نيز ازپيروان ومبلغان اين آيين بودندوتنهابدليل شرايط زماني حاضربه افشاي كامل اسرارآن نشده اند.بااين ترفندتلاش كرده اندتاپيروان دين مسيح رانيزبه سوي خودجلب كنندوازاينرو كابالا به شكلي تلفيقي ازيهوديت ومسيحت شده است.

كاباليستها باتوجه به دراختيارداشتن امكانات سينمايي وتبليغي صهيونيستهاسعي دارندتاپيروان اين تفكررادرطول تاريخ گسترش دهندبطوريكه دربرخي آثارتلاش كمرده اند افلاطون داوينچي نيوتن وحتي اسكندرمقدوني رايك كاباليست جلوه دهند.
كتاب مقدس پيروان كابالا "زوهر" نام دارد"زوهر" به معنی "درخشندگی" است و توسط شخصی بنام "شیمون بن یوشع" در قرن دوم میلادی به زبان "آرامی" نوشته شده است.
این کتاب مشتمل بر18 صحيفه است كه حاوی برداشتهای خاص ومبهمي از تورات و علوم دینی باستانی و عتیق، وهمچنين بحثهایی از پیدایش جهان بصورت روایت اسطوره ای و روانشناسی رمزالود است.


نكته مهم اينكه از این کتاب درختی استخراج شده بنام سفیروت(Sephirot) یعنی "شمارگان" .
اصول ومبناي اعتقادي كابالادرواقه همين درخت تمثيلي است . به هريك ازشاخه هاي اين درخت "سفيره " گفته مي شود.اين سفيره هاعبارتند از:

1. کتر: به معنی تاج اعلای خداوندو نور ازلی و ابدی بوده و در اسم یهوه تجلی می‌یابد. (من هستم آن‌که هستم.)
2. حکماه: به معنی دانش و خرد جاودان و اندیشه ازلی خداوند است که در وحی مستقیم به موسی تجلی می‌یابد.
3. بیناه: به معنی عقل و برهان است.
4 . حسد: به معنی عشق و مهربانی خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش است.
5. گوورا: به معنی داوری و تنبیه سخت در روز جزا و اقتدار و قدرت و نیروی ازلی و ابدی خداست.
6. تیفئرت: به معنی عدل بوده واز شقفت یا زیبایی خدا سرچشمه می‌گیرد.
۷ . نیصاح: به معنی نهايت صبر خداوند و نیز قریحه مقتدرانه او است.
8. هود: یعنی عظمت خداوند.
9. یسود: دربردارنده نیروهای آفریننده خداوند است .
10. ملخوت: یعنی ملکوت خداوند که معمولاً در زوهر به نام کنیسه اسرائیل توصیف می‌شود.


نكته بسيارمهم اينست كه كاباليست هااين درخت راكاملادروجودآدمي منبعث مي بينند و آن رادرغالب نه شاخه كه ازوجودمطلق انسان سرچشمه مي گيردمتجلي مي بينند.معادل انساني درخت كابالا

بنيانگذارويابه قولي احياگر!!اين فرقه فردي است به نام فیلیپ برگ.درحال حاضراويك یهودی هشتادوچندساله بوده و نام اصلیش نيز "فیوال گروبرگ" است.
وي سازمانی با عنوان "مرکز اموزش کابالا" برای جذب چهرهای هالیوودی درلوس آنجلس بناكرد.
همسرش "کارن" در کارآموزش و دو پسرش ، "مایکل" و "یهودا"، در امور مالی مرکز به او کمک میکنند.ازاين فردوخانواده اش تصاويرزيادي منتشرنشده وغالباسعي مي كنندكمتردرمحافل ومجامع ظاهرشوند.

نكته قابل توجه درفرقه كابالااينست كه برخلاف دين يهودكه هيچ گونه امكان ورودبه آن وجودنداردوكاملا نژادي محسوب مي شوددر آیین کابالا محدودیتی از بابت ورود وجود نداشته وازاينرورهبران اين فرقه باجذب چهره هاي سرشناس هنري ؛ورزشي وسينمايي تلاش مي كنندتاهرروزبرپيرو.
ان خودكه عموما ازميان قشرجوان هستند بيافزايند.درحال حاضر افرادي مثل سناتور جان کری(سناتور دمکرات امریکا)،دیوید بکهام(فوتبالیست) و همسرش ویکتوریا ادامز (خواننده و مدل)،مدونا(خواننده)،بریتنی اسپیرز(خواننده) و دمی مور(بازیگر) كه ازچهره هاي معروف وپرطرفدارهستندعضو اين فرقه شده اندوباتوجه به محبوبيتشان بخصوص دربين جوانان ونوجوانان به تبليغ براي اين فرقه مي پردازند

جالب است بدانيم سه شخصیت اخر توسط شخص فلیپ برگ با وعده "کسب اگاهی" ، "داشتن اعمال جنسی بهتر" و "زندگی جاودان" به این فرقه گرویدند وبخصوص مدونا آوازه خواني كه كارخود راازفاحشه خانه هاي بين المللي آغاز كردوبه خوانندگي رسيدپس از گرویدن به کابالا نام خود را به اِستِر (Esther) ،یکی از شخصیتهای کتاب مقدس، تغییر داد.

متاسفانه شاهديم كه درسالهاي اخير درگوشه وكناركشور بخصوص شهرهاي بزرگ زمزمه هاي تبليغ اين تفكرمنحرف صهيونيستي دركنارفرقه هاي منحطي همچون شيطان پرستي به گوش مي رسد.
مبلغين اين تفكرات بامعرفي كابالا به عنوان ديني جامع وفراترازاديان ديگركه باارائه انواع آزادي هاي منع شده دراديان ديگرانسان رابه كمال مي رساندسعي مي كنندهرروزبيش ازپيش جوانان رااغواء كنندومتاسفانه مسولين فرهنگي ماهمچون هميشه بي توجه به اين فرآيندهاي برنامه ريزي شده سردرلاك خودفروبرده اندوسعي درناديده گرفتن تمام اين حركتهادارند

توضيح :براي مطالعه بيشترمي توانيدبه كتاب آيين كابالا اثرشيواكاوياني مراجعه كنيد

موضوع قفل شده است