هـــــــــــــــــــلال اُمیــــــــــــــــــد

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هـــــــــــــــــــلال اُمیــــــــــــــــــد

مژده ای دل که مسیحا نَفَسی آمده است
جلوه ی عشق و جمال وقَصَصی آمده است

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
باده نوشان سحر جامی جمش لبریز است
چون که بلبل به چمن بی قَفَسی آمده است
*******************************
ارزگانی

ناز مندان زمان را که چنین ناز نمود
که در این عصر جهان را پر از آواز نمود

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
کوه البروز به خود آمد و سر خم کرد
چون که دید محبوب دلها سوی او پرواز نمودزاده زهرا به عالم جلوه گر گردیده است
کاکل زلف نگارین عشوه گر گردیده است
زهره ی زهرا به عالم تابش دیگر نمود
نور حق اندر جهان فرخنده تر گردیده است

گلی آمد جهان گلزار گردید
دل خوابید گان بیدار گردید
نسیمش می نوازدکوه البروز
جهان از او کمی هوشیار گردید

جلوه کرده در جهان چون آفتاب
گل بخندد روزگار انقلاب
یاد بادا آن فروغ و آن جمال
جلوه گاه حضرت لطف و جلال


قیام خمینی خُمستان شده ست
شکوفه به فصل زمستان شده ست
شب این زمین روزی نو روز شد
چو مِهر درخشنده پیروز شد


بلند آفتاب جهان تاب حق
فروزنده چون مهر در ماسَبَق
چو این غنچه از باغ زهرا شکفت
سخن های تابنده و ناب گفت
بلند آسمان هم صدایش شنید
جهان فرشته نوایش شنید

شب انقلاب است و طوفان بزم
سپه دار آماده جنگ و رزم

یلان سر افراز ایران زمین
خروشان وجوشان چو دریای چین

کمندی به بازو کمانی بدست
بدشمن بیاورده کامل شکست

سپه دار این رزم پیروز مند
سر افراز و و الا چو ماه بلند

جهان زیر الطاف پاکش بود
محبان همه سینه چاکش بود

بود مرد دانا و والا گُهر
پر از علم وتقوا وفضل وهنر

تمثل نموده است روح خدا
بود در جهان رهبر و پیشوا

ز خُم خمینی خُمستان شده است
شکو فه به فصل زمستان شده است

شمیم گل رز آید همی
نسیم دل افروز آید همی

در امشب ستاره فروز آورد
زمین را ز نور ش به روز آورد

چو پیروز گردیده است انقلاب
جهان گشته زین موج در اضطراب

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:

بلند مرد و آزاده ی روزگار
در این عصر باشد گلی نو بهار
زمین از فروغش درخشان بود
زمان از وجودش گل افشان بود
نسیم سحر دارد آواز او
صدای مَلک است پرواز او