هلال امید

هـــــــــــــــــــلال اُمیــــــــــــــــــد

مژده ای دل که مسیحا نَفَسی آمده است
جلوه ی عشق و جمال وقَصَصی آمده است

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
باده نوشان سحر جامی جمش لبریز است
چون که بلبل به چمن بی قَفَسی آمده است
*******************************
ارزگانی