نماز و روزه در مأموریت های کوتاه و مداوم کاری

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز و روزه در مأموریت های کوتاه و مداوم کاری

سلام علیکم
من کارمند هستم و با توجه به شغلم باید به شهرهای مختلف سفر کنم که هیچ گاه به 10روز نمی رسد
بین 3تا6روز ماموریت ها طول میکشد
احتمال دارد یک ماه 2هفته بصورت متناوب ماموریت باشم و ماه بعد اصلا ماموریت نروم
حکم روزه و نماز ما در ایام ماموریت چه می باشد؟
مقلد حضرت امام خامنه ای هستم
سپاس از پاسخگویی شما

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

رسانه;1023072 نوشت:
سلام علیکم
من کارمند هستم و با توجه به شغلم باید به شهرهای مختلف سفر کنم که هیچ گاه به 10روز نمی رسد
بین 3تا6روز ماموریت ها طول میکشد
احتمال دارد یک ماه 2هفته بصورت متناوب ماموریت باشم و ماه بعد اصلا ماموریت نروم
حکم روزه و نماز ما در ایام ماموریت چه می باشد؟
مقلد حضرت امام خامنه ای هستم
سپاس از پاسخگویی شما

با سلام و احترام

برای دریافت پاسخ به چند استفتا طبق نظر مقام معظم رهبری دقت بفرمایید:

ﺱ1. ﻣﻼﮎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻌﺪّﺩ ﺳﻔﺮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﺝ. ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺭﻭﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎً ﺳﻔﺮ، ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ ؛ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺱ2. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺝ. ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ( ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻠﯽ. ﺏ. ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻠﯽ. ﺝ. ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻠﯽ.

ﺱ3.ﺍﮔﺮﺷﺨﺼﯽﺩﺭﺻﺪﻕﻋﺮﻓﯽﺷﮏﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪﯾﻌﻨﯽ شک ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪﮐﻪ عرفا ﻣﺸﻤﻮﻝﺣﮑﻢﻣﻦﺷﻐﻠﻪ ﻓﯽ ﺍﻟﺴﻔﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪﯾﺎﺧﯿﺮ،ﺣﮑﻢﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻫﺎیﮐﺎﺭﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺝ. ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﻗﺼﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺵ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.

س4. صرف علم اجمالی کارمندانی که هر سال سفرهایی برای شغلشان خواهند داشت کفایت میکند و لو اینکه دو یا سه سفر بیشتر نباشد یا اینکه باید حتما تعداد مشخصی سفر باشد تا مشمول حکم واقع شوند؟

ﺝ. ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯾﮑﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺳﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻻﺯﻣﻪ ﺷﻐﻠﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ

استفتائات موجود در سایت مقام معظم رهبری