جمع بندی نماز دانشجویی که هفته ای دو روز برای تحصیل به دانشگاه شهر دیگر می رود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز دانشجویی که هفته ای دو روز برای تحصیل به دانشگاه شهر دیگر می رود؟

نماز دانشجویی که هفته ای دو روز برای تحصیل به دانشگاه می رود؟رهبری

و در ضمن بگویم سه ماه برای یک ترم ادامه دارد ، و صد کیلومتر هم بین محل تحصیل و وطن فاصله است.

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;793981 نوشت:
نماز دانشجویی که هفته ای دو روز برای تحصیل به دانشگاه می رود؟رهبری

و در ضمن بگویم سه ماه برای یک ترم ادامه دارد ، و صد کیلومتر هم بین محل تحصیل و وطن فاصله است.

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در این مورد شخص دانشجو باید نماز هایش را بنابر احتیاط واجب جمع (هم شکسته و هم کامل ) بخواند.

پی نوشت:
سایت رهبری، احکام سفر،سفر تحصیلی،سوال144

موضوع قفل شده است