جمع بندی منظور از صور عقلي در مباحث معرفت نفس چيست؟

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

جمع بندی
سوال:

منظور از صور عقلي در مباحث معرفت نفس چيست؟

جواب
یک وقت به شخصی دست می دهیم و ابراز محبت می کنیم، به این کار می گویند عمل محبت آمیز. اما آن حالت و حقیقتی که برای ما از محبت در درونمان ایجاد می شود و عقل ما از این برخورد می فهمد، به آن می گویند صورت عقلی محبت.
پس صور عقلی اشیاء، همان حقایقی است که از اشیاء و افعال در وجود و نفس ما حاصل می شود.

موضوع قفل شده است