فرق دين و شريعت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
فرق دين و شريعت

درباره فرق ميان دين و شريعت به دو فرقي كه در كتاب ارزشمند تفسيرالميزان ج 5، ص 532 ـ 535 آمده اشاره مي‏نماييم::

ـ دين و شريعت هر دو در لغت به معناي راهی است كه انتخاب شده است ولي از ظاهر قرآن به دست مي‏آيد كه شريعت اخص و كوتاه‌تر از معناي دين است.

نخست متذكر مي‏شويم كه در قرآن هم دين آمده و هم شريعت.

به اين دو طائفه از آيات توجه كنيد

طائفه اول درباره دين

ان الدين عند الله الاسلام

همانا دين نزد خداوند اسلام است. (سوره آل‏عمران، آيه19)

و من يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين

هر كه جز اسلام ديني بجويد از او پذيرفته نخواهدشد و در آخرت از زيانكاران است سوره آل‏عمران، آيه 15

طائفه دوم درباره شريعت

لكل جعلنا منكم شرعةً و منهاجا

براي هر يك از شما شرع و راهي قرار داديم (سوره مائده، آيه 48

ثم جعلناك علي شريعة من الامر فاتبعها

آنگاه ترا بر يك شريعتي از اين امر قرار داديم پيرويش كن

(سوره جاثيه، آيه18)

ـ مقايسه طائفه اول با طائفه دوم مي‏رساند كه گويا شريعت راهي است كه براي هر يك از ملتها و يا پيامبراني كه بدان مبعوث شده‏اند آماده شده چون شريعت نوح و شريعت ابراهيم و شريعت موسي و شريعت عيسي و شريعت محمد(ص)

ولي دين يك قانون و راه الهي عمومي براي تمام ملتهاست واز اين روي شريعت نسخ مي‏پذيرد ولي دين به معناي وسيع خود نسخ نمي‏پذيرد يعني اين گونه نيست كه حكم آن پس از مدتي برداشته شود. دين از اول بوده و بعدا هم خواهد بود

پس خداوند بندگان خود را جز به يك دين كه همان اسلام و تسليم در برابر اوست مكلف نساخته ولي آنان را براي رسيدن به آن هدف به راههاي گوناگون انداخته و طبق استعدادهاي متنوعشان سنتهاي مختلفي برايشان درست كرده كه همان شريعت‏هاي نوح و ابراهيم و... است.

ـ فرق ديگري هم هست و آن اينكه دين به يك نفر و عده‏اي هر طور كه باشند نسبت داده مي‏شود ولي شريعت به يك نفر نسبت داده نمي‏شود.

مگر آنجا كه آن يك نفر وضع كننده آن بوده و يا قيام به دست او باشد.

گفته مي‏شود: دين مسلمانان و دين يهود و يا شريعت مسلمانان و يهود، و گفته مي‏شود: دين خدا و شريعت او و دين محمد و شريعتِ او و گفته مي‏شود دين زيد و دين عمرو ولي گفته نمي‏شود: شريعت زيد و عمرو. (ترجمه الميزان، ج 5،ص 532 تا 534)

ـ شريعت در ادبيات امروزه به معناي احكام و بايد و نبايدهاي عملي اطلاق مي‏شود بر خلاف دين كه تنها به جنبه‏هاي معرفتي و نظري اسلام اطلاق مي‏گردد.

البته گاه دين اعم از بخشهاي عملي و نظري به كار برده مي‏شود