عکس: درباره ماهواره

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عکس: درباره ماهواره

دوستان سلام


علی علی

برچسب: 

دوستان سلامعلی علی

دوستان سلام


علی علی

دوستان سلامعلی علی

دوستان سلاماین نشریه در سایز برگه A4 و به صورت پشت و رو طراحی شده است. بعد از چاپ، دو برش

افقی از وسط برگه و بین صفحات می خورد. بعد از قرار دادن برگه های برش خورده
به روی هــم،از وســط با پنــس دوختــه شــده و تـا زده می شــود.

دانلود

علی علی