جمع بندی عدم رؤیت بدن مثالی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عدم رؤیت بدن مثالی

لطفا برایم اثبات کنید چرا به هیچ عنوان کسی نمیتواند بدن مثالی یا غیرمادی را با چشم ظاهر ببیند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سمیع

پرسش:
لطفا برایم اثبات کنید چرا به هیچ عنوان کسی نمیتواند بدن مثالی یا غیرمادی را با چشم ظاهر ببیند؟
پاسخ:
برای اینکه در ادراک سنخیت و تناسب بین مدرِک ومدَک لازم است (1) و چشم ظاهری که مادی است سنخیتی با بدن مثالی ندارد. و به همین دلیل بدن مثالی با چشم ظاهری دیده نمی شود
.
پی نوشت:
1.النفس من کتاب الشفاء، تحقيق حسن حسن زاده آملي، ص 80، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، قم، 1375، چاپ اول.

موضوع قفل شده است