ضرورت دين داری

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ضرورت دين داری

هر انساني خواسته ويا ناخواسته نسبت به دنيايي كه در آن زندگي مي كند به معرفتي مي رسد كه به آن جهان بيني اطلاق مي شود

وبراساس اين جهان بيني است كه انسان بايدها ونبايد هاي زندگي ورفتار خود را نتيجه مي گيرد واين جهان بيني مي تواند صحيح باشد يا غلط .

ودين چيزي نيست جز همين جهان بيني وبايدها ونبايدهاي ناشي از آن.
.بنابر اين هر انساني داراي دين وآئين است حتي آنان كه خدارا نمي پرستند، مانند سخني كه قرآن دربارة كفار بيان داشته است:

(ارأيت من اتخذ الهه هواه )(1)
آيا نديدي كسي را كه هواي نفس خود را به خدايي گرفت.


با اين توضيح دينداري امري اجتناب ناپذير است وجدا كردن آن از انسان ممكن نيست بعنوان مثال اگر كسي بپرسد ،چه نيازي به هوا واكسيژن داريم ؟ مي گوييم : مگر كسي هم‌مي تواند بدون اكسيژن زنده بماند ؟كه شما در ضرورت وعدم ضرورت آن بحث مي كنيد ؟


نظام ارزشي ويژه يك جامعه ودرراستاي باورها و نظام عقيدتي آن جامعه انجام مي گيردوچون مطابق بينش اسلامي تنها جهان بيني حق وبه تبع آن تنها نظام عقيدتي وارزشي صحيح، دين اسلام است ما مسلمانان عامل معناداري وجهت دهندگي انسان رادين ميدانيم. ) (2)


استاد شهيد مطهري نيز درهمين زمينه فرموده اند: دراصل ضرورت پيوستن به يك مكتب وبه يك ايده ترديدي نيست

ودرباب دين خاص فرمودند:تنها ايمان مذهبي قادر است كه انسان را بصورت يك مؤمن واقعي در آورد هم خود خواهي وهم خود پرستي را تحت الشعاع ايمان وعقيده قرار دهد

به طوري كه انسان در كوچكترين مسئله اي كه مكتب عرضه مي دارد به خود ترديد راه ندهد وهم آن را به صورت يك شيء عزيز ومحبوب وگرانبها در آورد در حدي كه زندگي بدون آن برايش هيچ وپوچ وبي معنا باشد وبا نوعي غيرت وتعصب از آن حمايت كند . (2)پي نوشت:
1 ) سوره فرقان ، آيه 43
2) آيت الله مصباح ، پرسشها وپاسخها ، ،جلد 3 ، ص 13 و14
3) شهيد مطهري ، جهانبيني اسلامي ، جلد 1 ، ص 34

:Gol:

موضوع قفل شده است