جمع بندی روش مطالعه تاریخ اسلام برای فهم بهتر قرآن

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
روش مطالعه تاریخ اسلام برای فهم بهتر قرآن

سلام

در این پست در مورد نحوه مطالعه قرآن سوال کردم.

هدفم مطالعه تاریخ اسلام و استفاده از اون برای مطالعه تفسیر قرآن هست.

لطفا برای اینکار راهنمایی بفرمایید.

در نظر بگیرید آشنایی من با قرآن و تاریخ اسلام خیلی کم هست.

 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد عماد

هدفم مطالعه تاریخ اسلام و استفاده از اون برای مطالعه تفسیر قرآن هست.

لطفا برای اینکار راهنمایی بفرمایید.

قرآن، کتاب تاریخی نیست اما  برای رسیدن به اهداف خود، دانش های متعددی، از جمله تاریخ را با روش خاص خود به کار برده است. بنابراین، منبع مطمئنی برای اطلاع از حوادث تاریخی صدر اسلام به شمار می رود.

در این زمنیه اگر کتاب دکتر محمد حسین دانشکیا با عنوان «نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن» را مطالعه کنید کارگشاست. این پژوهش

با همین نگاه، به دنبال مقایسه گزارش های «برخی منابع تاریخی» با «قرآن» است.

این تحقیق، برای بررسی گزار ش های منابع تاریخی و مقایسه آن با قرآن، تنها به سه غزوه از مهم ترین غزوات نبی اعظم اکتفا کرده است. این سه غزوه، بازتاب وسیع تری در قرآن و منابع منتخب(سیره ابن هشام، تاریخ طبری و مغازی واقدی) داشته اند.

برخی یافته های این پژوهش عبارت اند از: دست یابی به موضوع های مشترک با کتب تاریخی یا موضوع های نزدیک به هم با اختلاف رویکرد، بیان تفاو تهای موضوعی، چینشی، نحوه ارتباط موضو ع ها، الگوی ارائه مطالب و الگوهایی از هر غزوه، یافتن برخی تعار ض ها میان قرآن و منابع تاریخی.

این اثر، تعریفی از موضوع تاریخ در قرآن و ویژگی های تاریخ نگاری قرآنی ارائه داده که گامی ابتدایی در تعریفی اسلامی از تاریخ است. همچنان که الگویی قرآنی را برای درس تاریخ صدر اسلام، به استادان این رشته پیشنهاد داده است.

کتاب دیگری در اینباره با عنوان«تاریخ اسلام از منظر قرآن» به قلم استاد یعقوب جعفری توسط دفتر نشر معارف(وابسته به نهاد نمایندگی مقم معظم رهبری در دانشگاهها) منتشر شده است که برای مطالعه به شما پیشنهاد می شود.

اگر باز سوالی جزئی تر دارید بفرمائید در خدمتتان هستم.

 

جمع بندی:

پرسش:

برای فهم بهتر تفسیر قرآن،  چه کتابهایی تاریخی را پیشنهاد می دهید؟ کتابهای تاریخی که آیات تاریخی قرآن را بحث کرده باشند؟

پاسخ:

قرآن، کتاب تاریخی نیست اما  برای رسیدن به اهداف خود، دانش های متعددی، از جمله تاریخ را با روش خاص خود به کار برده است. بنابراین، منبع مطمئنی برای اطلاع از حوادث تاریخی صدر اسلام به شمار می رود.

در این زمنیه اگر کتاب دکتر محمد حسین دانشکیا با عنوان «نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن» را مطالعه کنید کارگشاست. این پژوهش، با همین نگاه، به دنبال مقایسه گزارش های «برخی منابع تاریخی» با «قرآن» است.

این تحقیق، برای بررسی گزار ش های منابع تاریخی و مقایسه آن با قرآن، تنها به سه غزوه از مهم ترین غزوات نبی اعظم اکتفا کرده است. این سه غزوه، بازتاب وسیع تری در قرآن و منابع منتخب(سیره ابن هشام، تاریخ طبری و مغازی واقدی) داشته اند.

برخی یافته های این پژوهش عبارت اند از: دست یابی به موضوع های مشترک با کتب تاریخی یا موضوع های نزدیک به هم با اختلاف رویکرد، بیان تفاو تهای موضوعی، چینشی، نحوه ارتباط موضو ع ها، الگوی ارائه مطالب و الگوهایی از هر غزوه، یافتن برخی تعار ض ها میان قرآن و منابع تاریخی.

این اثر، تعریفی از موضوع تاریخ در قرآن و ویژگی های تاریخ نگاری قرآنی ارائه داده که گامی ابتدایی در تعریفی اسلامی از تاریخ است. همچنان که الگویی قرآنی را برای درس تاریخ صدر اسلام، به استادان این رشته پیشنهاد داده است.

کتاب دیگری در اینباره با عنوان«تاریخ اسلام از منظر قرآن» به قلم استاد یعقوب جعفری توسط دفتر نشر معارف(وابسته به نهاد نمایندگی مقم معظم رهبری در دانشگاهها) منتشر شده است که برای مطالعه به شما پیشنهاد می شود.

 

موضوع قفل شده است