رابطه ی عدم اجابت دعا با سر سرالقدر

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

تشکراز وقتی که میگذارید.بله به نظرمیرسد خدامیخواهدباهمین دیراجابت کردنهای مسئول فیه انسانها رابیازماید وازاین بین صابرین را غربال کند...اما حیرت اینجاست که طبق مبانی عرفان نظری همه ی خیر وشر وزود ودیر اجابت شدنهای بالفعل به عین ثابت واحکام مربوط به ان میرسد....

موضوع قفل شده است