دانلود فایل صوتی در قيامت از شما قرآن شكايت مي‌كند + متن(شنیدنیه...)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود فایل صوتی در قيامت از شما قرآن شكايت مي‌كند + متن(شنیدنیه...)


در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

آخر این قرآن همه وحی خدای اکبر است
آخر این آیات روشن معجز پیغمبر است
این کلام الله امانت از رسول اظهر است
هیچ کافر با امانت این خیانت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

روز محشر در مـیان انبیاء و اولیاء
می کند قرآن شکایت در بساط کبریا
در حضـور انبیاء و اولیاء و اصفیا
پس خدا تشکیل دیوان عدالت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

من چه کردم با شما که خوار وزارم کرده اید
پیــش هر لامـــذهبی بی اعتـبارم کـرده ایــــد
در میان کوچه پر گــــــــرد و غبارم کرده اید
هیچ کس با دین و آیین این شناعت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

من کلام روح بخش کبریایــی بوده ام
معجز پیغمبر و الـــهام خدایی بـوده ام
من کجا ای قوم اسباب گدایی بوده ام
هر کسی احکام دینش را رعایت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

ای که خود را تو مسلمان گفته ای اندر زمین
هیچ ملت با کــتابش کــــرده رفتار اینــــچنین
شاهـــدی بر حـــال قرآن یا اله العـــــــــالمین
سوره هایم یک یک اقرار شهادت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

هیچ توراتی شده پیش یهـــودان مثـــــل من
هیچ انجیلی به خاک افتاده غلطان مثـــل من
هیچ زندی گشته پامال مجوسان مــــــثل من
هیچ هندویی چنین ظلم و وقاحت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

ای جماعت جامع احکام ربانی منـم
در جهان بالاترین برهان ربانی منم
دفتر توحید و دستور مسلمانی منـم
خلق را جز من به سوی حق که دعوت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

چون که شد در مکه ظاهر خاتم پیغمبران
بود قرآن معجز او از برای کـــــــــــافران
در بر یک آیه اش گشتند عاجز شــاعران
بهر معجز آیهء واحـد کفایــت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

جمـــــع گردیدند در کعـــبه فصــیحـــان عرب
معجزم را جملگی تصـــدیق کردنــد ای عجب
هان چه می خواهـید از من ای گروه بی ادب
فعل ناپاکان مرا غرق خــجالت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

با چه زحمتها فراهـم گشت قرآن شریف
نقل شد از جـلد آهو روی اوراق لطیــف
حال اندرکوچه ها افتاده دسـت هر کثیف
هر که می بیند به این اوضاع لعنت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

گر شما ای اهل فرقان بر محـــــمد قائلید
پس چرا این نوع بر تخفیف قران مائلید
مفتضح از دست یک مشتی گدای سائلید
همت مردانه رفع این مصـیبت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

مرد می خواهم که ازدیـــن خدا یاری کتند
مرد می خواهم که از قرآن هواداری کـنـد
مرد می خواهم که از مذهب نگهداری کند
یادی از قرآن جوان پاک طینت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

بهر قرآن ای مســــلمانٍِ معظم همـــتی
گر ترا اسلام وایمان است محکم همتی
محض لله ای مســـــلمانان عالم همتی
کارها را جمله اقدامات و همت می کند

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند
حق مجازات شما را در قیامت می کند

اشرف الدين حسيني