جبران حق الناس

تب‌های اولیه

46 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جبران حق الناس

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام

حق الناسامروز،بنده خدایی با من تماس گرفت.
بر آن شدم تا چند مورد از مسایل جبران حق الناس را مطرح کنم تا با یاری کارشناسان
عزیز اسک دین،پاسخ آن ها در اختیار دوستان و همچنین خودم قرار بگیرد.

سوالات را شماره گذاری میکنم تا پاسخ ها را از روی شماره بیابید
البته سوالات را با توجه به پاسخ مرجع گرانقدر،آیت الله مکارم شیرازی مطرح میکنم
که البته بسیاری از پاسخ ها اختلافی نخواهد بود.
اما میتوانید مرجع خود را برای سوالات مربوطه مشخص بفرمایید

البته از کارشناسان محترم تقاضای پاسخ دهی یک جا به همه سوالات را نداریم

سوال 1:اگر در بچگی چیزی را از جایی سرقت کرده ایم،امروز تکلیفمان در دو صورت زیر چیست؟
الف)دسترسی به فرد ممکن است
ب)دسترسی به فرد ممکن نیست

سوال 2:در منزل شخصی بدون اجازه چیزی خورده ایم،و از رضایت او اطلاع نداشته ایم.
در فرض راضی شدن و نشدن فرد،وظیفه چیست؟

سوال 3:با خودرویی تصادف کردیم و بعدا متوجه شدیم که دیگر دسترسی به او نیست
و یا برخورد کردیم و فرار کردیم.تکلیف چیست؟

سوال 4:آیا برای جبران غیبت،در صورتی که به گوش شخص غایب نرسیده باشد،
حلالیت طلبیدن لازم است؟

سوال 5:آیا تمسخر پشت یک نفر،مصداقی از غیبت است و نیاز به رضایت طلبیدن دارد؟
(مثل تمسخر لباس و حرکات و رفتار)

سوال 6:کسی درامد حرام دارد،آیا اگر پول را به دست ما بدهد(و با دست ما برخورد کند)،ولی
ما از قبولش سرباز زنیم و یا پس از مدتی پس بدهیم،ضامن خواهیم بود؟

سوال 6:اگر شک داریم که از شخصی که درامدش قطعاً حرام است،پولی را قرض گرفته ایم یا نه،آیا تجسس لازم است و لازم است از او بپرسیم؟(مثلا شم در این که او به من پول
قرض داد یا من به او پول قرض دادم)و سوال کردن لازم است؟

سوال 7:اگر از کسی که با قمار پولی را به دست آورده،پولی را قرض کنیم و پس از مدتی
بازگردانیم،باید از صاحب اصلی مال رضایت بطلبیم؟
ب)در صورت عدم دسترسی به صاحب اصلی مال و یا شک میان چند نفر وظیفه چیست؟

سوال 8:در فرض سوال قبل،قسمت (ب)،اگر بین چند نفر از صاحبان مال مردد باشیم
و فرد هم نداند قمار را از کدام یک برده و به ما قرض داده،و به عده ای دسترسی نداشته
باشیم،وظیفه چیست؟

سوال 9:اگر در استخر های عمومی،مالی را پیدا کردیم و استفاده کردیم،جبران مال چگونه است و آیا صدقه کفایت میکند؟

سوال 10:اگر سوار تاکسی شدیم و به دروغ گفتیم پول و مال کافی نداریم،و با او بر قیمتی
کمتر توافق کردیم،در صورت عرم دسترسی به راننده وظیفه چیست؟

سوال 11:اگر ملکی را غصب کردیم،مثلا در جای پارک خودروی شخصی که ملک او بود،بدون اجازه برای
چند ساعت پارک کردیم.طریقه ی جبران چگونه است؟

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 1:اگر در بچگی چیزی را از جایی سرقت کرده ایم،امروز تکلیفمان در دو صورت زیر چیست؟ الف)دسترسی به فرد ممکن است[/]
[=&quot]
[/][=&quot]باسلام خدمت شما کاربر محترم[/][=&quot]
[/][=&quot]بایدمصالحه کنیدواگر راضی به مصالحه نشدبه نرخ روز هزینه رابرگردانید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]ب)دسترسی به فرد ممکن نیست [/]
[=&quot]
[/][=&quot]با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 2:در منزل شخصی بدون اجازه چیزی خورده ایم،و از رضایت او اطلاع نداشته ایم[/][=&quot]. [/][=&quot]در فرض راضی شدن و نشدن فرد،وظیفه چیست؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگر راضی شده ویا اگر دعوت شدید واز غذاهایی بوده که ازمهمان مخفی نکرده اشکال نداردولی اگربدون دعوت ،حاضر شدیدضامن هستید
ادرس =دفتر اقای مکارم شیرازی /0251/7840001
[/]

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 3:با خودرویی تصادف کردیم و بعدا متوجه شدیم که دیگر دسترسی به او نیست و یا برخورد کردیم و فرار کردیم.تکلیف چیست؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]درهردوصورت ضامن هستید ولی درصورت دوم معصیت هم کردیدودرصورت عدم دسترسی باید[/][=&quot] با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 4:آیا برای جبران غیبت،در صورتی که به گوش شخص غایب نرسیده باشد، حلالیت طلبیدن لازم است؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگر امکان دارد حلالیت طلبیده شود وامکان نیست(به هردلیلی دسترسی ندارید ویا حلالیت موجب فتنه می شود)توبه واستغفار یا خیرات برای خودویابرای غیبت شونده انجام شود[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 5:آیا تمسخر پشت یک نفر،مصداقی از غیبت است و نیاز به رضایت طلبیدن دارد؟ [/][=&quot]([/][=&quot]مثل تمسخر لباس و حرکات و رفتار[/][=&quot]) [/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگرقصد تنقیص باشد بله غیبت وازگناهان بزرگ است[/]

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 6:کسی درامد حرام دارد،آیا اگر پول را به دست ما بدهد(و با دست ما برخورد کند)،ولی ما از قبولش سرباز زنیم و یا پس از مدتی پس بدهیم،ضامن خواهیم بود؟[/]
[=&quot][/]

[=&quot]اگرشما قبول نکنیدتکلیف نداریدولی اگرقبول کردیدودوباره پس دادیداز حاکم شرع کسب تکلیف کنید[/][=&quot][/]


a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 6:اگر شک داریم که از شخصی که درامدش قطعاً حرام است،پولی را قرض گرفته ایم یا نه،آیا تجسس لازم است و لازم است از او بپرسیم؟(مثلا شم در این که او به من پول قرض داد یا من به او پول قرض دادم)و سوال کردن لازم است؟

تجسس لازم نیست واصل عدم قرض است
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 7:اگر از کسی که با قمار پولی را به دست آورده،پولی را قرض کنیم و پس از مدتی بازگردانیم،باید از صاحب اصلی مال رضایت بطلبیم؟

بله باید ازصاحب اصلی اجازه بگیرد
a_rezahu;236468 نوشت:
ب)در صورت عدم دسترسی به صاحب اصلی مال و یا شک میان چند نفر وظیفه چیست؟

درصورت عدم دسترسی با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
ودرصورت شک میان چند نفر اگرمی تواند بین چند نفر جبران کند


[=tahoma][=&quot]ادرس =دفتر اقای مکارم شیرازی/0251/7840001[/][/]

a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 8:در فرض سوال قبل،قسمت (ب)،اگر بین چند نفر از صاحبان مال مردد باشیم و فرد هم نداند قمار را از کدام یک برده و به ما قرض داده،و به عده ای دسترسی نداشته باشیم،وظیفه چیست؟

اگرامکان دارد بپرسیدواگر امکان نداردبا اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 9:اگر در استخر های عمومی،مالی را پیدا کردیم و استفاده کردیم،جبران مال چگونه است و آیا صدقه کفایت میکند؟

به عنوان مجهول المالک است [=tahoma][=&quot]با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
[/]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 10:اگر سوار تاکسی شدیم و به دروغ گفتیم پول و مال کافی نداریم،و با او بر قیمتی کمتر توافق کردیم،در صورت عرم دسترسی به راننده وظیفه چیست؟

مابه التفاوت راباید با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 11:اگر ملکی را غصب کردیم،مثلا در جای پارک خودروی شخصی که ملک او بود،بدون اجازه برای چند ساعت پارک کردیم.طریقه ی جبران چگونه است؟

اگردرملک شخصی دیگر بوده یا رضایت بگیریدیا اجاره مدت پارک راپرداخت کنید
[=tahoma][=&quot]
[/]
[/]

سلام
یه سوال: آیا نوبت گرفتن از یک دکتر به دلیل آشنا بودن با ایشان مصداقی از حق الناس نیست؟
در حالی که افراد عادی باید روزها در صف بمانند؟
البته این اجازه رو خود دکتر یا منشی قائل می شن ولی باز هم جای ......
تکلیف در این مورد چیست؟

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

گلبهار;253356 نوشت:
سلام یه سوال: آیا نوبت گرفتن از یک دکتر به دلیل آشنا بودن با ایشان مصداقی از حق الناس نیست؟ در حالی که افراد عادی باید روزها در صف بمانند؟ البته این اجازه رو خود دکتر یا منشی قائل می شن ولی باز هم جای ...... تکلیف در این مورد چیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت سرکار گلبهار گرانقدر و تشکر از سئوال شما

در فرض سئوال این کار حق الناس نیست اما رعایت نوبت قطعا به انصاف نزدیک تر و بهتر است .(1)

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/][/][/]

با سلام
در مورد تمسخر سوال و جواب شد .سوال من در مورد هنرپیشگان و مجریان صدا و سیماست که از فرق سر تا انگشت پا مورد اظهار نظر همه قرار میگیرند آیا جایز است؟
دوم در مورد جوکهایی که برای ترک و لر و غیره میگویند جایی شنیدم که یکی از بزرگان گفتند جایز نیست و اشکال دارد آیا این هم حق الناس محسوب میشود؟

این نیز بگذرد;283638 نوشت:
در مورد تمسخر سوال و جواب شد .سوال من در مورد هنرپیشگان و مجریان صدا و سیماست که از فرق سر تا انگشت پا مورد اظهار نظر همه قرار میگیرند آیا جایز است؟


با سلام و عرض ادب

سخن گفتن نسبت به صفات ظاهره كه همه از آن آگاهی دارند اگر قصد هتك و تحقير نداشته باشد، اشكال ندارد.


این نیز بگذرد;283638 نوشت:
دوم در مورد جوکهایی که برای ترک و لر و غیره میگویند جایی شنیدم که یکی از بزرگان گفتند جایز نیست و اشکال دارد آیا این هم حق الناس محسوب میشود؟

گفتن يا شنيدن لطيفه‌هاى رايج در کشور که مربوط به اقوام مختلف است،اگر غيبت بوده و يا موجب اذيت و هتک مؤمنى باشد، جايز نيست.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری در احکام برخی گناهان به آدرس:
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49

-عبور از چراغ قرمز، در صورت وجود پل عابر از خیابان رد شدن: حقی بر گردن رانندگان داریم ؟

-دیرتر رسیدن به ایستگاه اتوبوس یا مترو و ... و زودتر سوار شدن: آیا مشکل شرعی دارد؟

-اگر یک خوراکی در خیابان بخوریم و دیگران دلشان بخواهد تکلیف ما چیست؟

-ما نمیدانیم که آیا کسی از ته قلب راضی به استفاده از وسایلش هست یا نه و فقط زبانی بگوید که راضیم همین اکتفا میکند؟دیگر حقی بر گردن نداریم؟

-استفاده از طلا و لباس های زیبا در مجالس زنانه : اگر کسی در دلش حسرت بخورد شرعا ما گناه کرده ایم؟

-خواندن روزنامه ها در گیشه ها درسته؟ آیا نباید در صورت نیاز خریداری شود؟

-در مکانهای عمومی ایجاد صدای بیجا،حرکت ناگهانی اعضای بدن و بوهای بد و ...که ایجاد کردیم و دیگران اذیت شدند آیا به گردن ما حق دارند؟برای ادای این حق باید چه کنیم؟

-آیا نگاه به موبایل فرد کنار دستی و دیدن متن اس ام اس هایشان و یا عکس هایشان با اینکه ما نمیشناسیم اشکال دارد؟

السلام علیک یا بقیة الله :Gol:

از کارشناس محترم سوالی داشتم:
آیا اگر کسی بدون اطلاع ما مقاله ای را که نیاز داریم به طور غیرقانونی از سایتی پولی دانلود کند، آیا ما نمی توانیم از ان مقاله استفاده کنیم؟

مرجع تقلیدم امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) هستند.

موضوع قفل شده است