اگرکسی به شخصی فحش بدهد، آیا استغفار و توبه کافی است، یا اینکه حلالیت می خواهد؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اگرکسی به شخصی فحش بدهد، آیا استغفار و توبه کافی است، یا اینکه حلالیت می خواهد؟

[=&quot]اگرکسی به شخصی فحش بدهد ،آیااستغفاروتوبه کافی است ویا اینکه حلالیت می خواهد؟

[/]

[=&quot]رهبری[/][=&quot]: توبه و استغفار لازم است و در صورتی که موجب ایذاء او شده، در صورت امکان و نبود مفسده حلالیت گرفتن هم لازم است.[/]

[=&quot]سیستانی[/][=&quot]:استغفارکافی است.[/]
[=&quot]صافی[/][=&quot]:توبه کندکافی است.[/]

[=&quot]سبحانی[/][=&quot] :بایدحلالیت طلبید واگرامکان پذیرنباشددرحق اواستغفارکند.[/]

[=&quot]زنجانی[/][=&quot]:حلالیت لاز م است.[/]

[=&quot]مکارم[/][=&quot]:باید حلالیت بطلبد.

پی نوشت:

استفتاء مکتوب از دفاتر مراجع تقلید
[/]

برچسب: