جمع بندی اولیاء الله

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اولیاء الله

باسلام .ایا میشود فردی عارف و ازاولیالله باشد و خودش متوجه این موضوع نباشد ولی دیگران بفهمند که ایشان عارف بالله هست ؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اویس

boshra256;902690 نوشت:
باسلام .ایا میشود فردی عارف و ازاولیالله باشد و خودش متوجه این موضوع نباشد ولی دیگران بفهمند که ایشان عارف بالله هست ؟

با عرض سلام و احترام
از آنجا که قدم گرفتن در صراط مستقیم الهی با موازین و معیارهایی همچون عمل به دستورات انسان ساز قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام همراه است مسلما کسی که در این صراط قرار گرفته است و خود را متعهد به انجام دستورات الهی و ترک محرمات نموده است می داند که اعمالش تا چقدر مطابق و یا احیانا نامطابق با ملاکها و معیارهای موجود است و لذا چنین فردی اگر به مقامات و کراماتی برسد مسلما زودتر از دیگران با خبر می شود و ممکن نیست کسی به مقاماتی رسیده باشد و دیگران از مقامات وی با خبر باشند و خود از آن اطلاعی نداشته باشد.
البته انسان های کامل و اولیای الهی همواره سعی میکنند بواسطه توحد و اهتمامی که به حضرت حق متعال دارند کمالات و مقامات الهی خویش را نادیده بگیرند و در سیر و سلوک خود مصداق بارز فانی الی الله باشند منتهی این مقام فنای بالله به معنی جهل و بی اطلاعی حقیقی ایشان از کمالات کسب کرده خود نیست.

boshra256;902690 نوشت:
باسلام .ایا میشود فردی عارف و ازاولیالله باشد و خودش متوجه این موضوع نباشد ولی دیگران بفهمند که ایشان عارف بالله هست ؟

سلام
ممکن است کسی ولی خدا باشد اما خودش را با این عنوان نشناسد و فکر کند امری عادی است
مثلا بتواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند و باطن افراد را ببیند یا از آینده باخبر شود یا قدرت تصرف در امور داشته باشد در عین حال خود را ولی خدا و عارف نداند
پس عدم اطلاع به عدم اطلاع از عنوان راجع است نه عدم اطلاع از امور و احوال خود چه اینکه مساله ولایت گسترده تر از سلوک آگاهانه است
چه بسا انسانی در آن سوی جهان که نه از دین خبر دارد و نه دیانت اما بواسطه صفای باطن و استعداد ذاتی در خود حالات عجیبی که خاص اهل ولایت است مشاهده کند اما نداند این احوال از کجا ناشی می شود و عنوانش چیست.
یا علیم

سوال:
آیا ممکن است فردی عارف و از اولیالله باشد و خودش متوجه این موضوع نباشد ولی دیگران بفهمند که ایشان عارف بالله است؟

پاسخ:
از آنجا که قدم گرفتن در صراط مستقیم الهی با موازین و معیارهایی همچون عمل به دستورات انسان ساز قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام همراه است مسلما کسی که در این صراط قرار گرفته است و خود را متعهد به انجام دستورات الهی و ترک محرمات نموده است می داند که اعمالش تا چقدر مطابق و یا احیانا نامطابق با ملاکها و معیارهای موجود است و لذا چنین فردی اگر به مقامات و کراماتی برسد مسلما زودتر از دیگران با خبر می شود و ممکن نیست کسی به مقاماتی رسیده باشد و دیگران از مقامات وی با خبر باشند و خود از آن اطلاعی نداشته باشد.
البته انسان های کامل و اولیای الهی همواره سعی میکنند بواسطه توحد و اهتمامی که به حضرت حق متعال دارند کمالات و مقامات الهی خویش را نادیده بگیرند و در سیر و سلوک خود مصداق بارز فانی الی الله باشند منتهی این مقام فنای بالله به معنی جهل و بی اطلاعی حقیقی ایشان از کمالات کسب کرده خود نیست.

موضوع قفل شده است