آیا انحراف دیگران و به گناه انداختن آنها باعث حق الناس میشود؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا انحراف دیگران و به گناه انداختن آنها باعث حق الناس میشود؟

[=&quot] ایا انجام دادن عملی که باعث به گناه افتادن دیگران شود موجب گناه حق الناس میشود؟ مثلا راهنمایی غلط به کسی دادن یا انجام عمل خلافی در بین عموم که باعث الگو برداری دیگران شود یا وسوسه کردن ایشان یا فراهم کردن امکانات گناه برایشان یا....[/][=&quot][/]

[=&quot]برای جبران ان باید چه کرد؟؟ [/]

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

هورشید;433187 نوشت:

ایا انجام دادن عملی که باعث به گناه افتادن دیگران شود موجب گناه حق الناس میشود؟ مثلا راهنمایی غلط به کسی دادن یا انجام عمل خلافی در بین عموم که باعث الگو برداری دیگران شود یا وسوسه کردن ایشان یا فراهم کردن امکانات گناه برایشان یا....
برای جبران ان باید چه کرد؟؟سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

بايد از گناه خود توبه كنيد و آنهايي را كه موجب گناه شان شده ايد،از گناه نهي كنيد.

منبع: استفتاء از دفتر رهبری،قم

شفا;434566 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

بايد از گناه خود توبه كنيد و آنهايي را كه موجب گناه شان شده ايد،از گناه نهي كنيد.


تشکر.اگر دسترسی نداشته باشم یا نهی من بدون اثر باشد چه طور؟
و اگر باعث شده باشم حق دیگری را ضایع کند ایا باید رضایت او را بگیرم؟

هورشید;434728 نوشت:

تشکر.اگر دسترسی نداشته باشم یا نهی من بدون اثر باشد چه طور؟
و اگر باعث شده باشم حق دیگری را ضایع کند ایا باید رضایت او را بگیرم؟

سلام عليكم

اگر دسترسي نداريد يا نهي شما بدون تاثير است استغفار كنيد ووظيفه ديگري نداريد.
درصورتي كه شما دراين امر مباشرت نكرده باشيدشخصي كه آن كاررا انجام داده است ضامن مي باشد.

منبع:استفتاء از دفتر رهبری ،قم

سلام علیکم
جمع بندی این موضوع:

1-ایا انجام دادن عملی که باعث به گناه افتادن دیگران شود موجب گناه حق الناس میشود؟ مثلا راهنمایی غلط به کسی دادن یا انجام عمل خلافی در بین عموم که باعث الگو برداری دیگران شود یا وسوسه کردن ایشان یا فراهم کردن امکانات گناه برایشان یا....برای جبران ان باید چه کرد؟

ج:سلام علیکم
طبق نظر رهبری:
بايد از گناه خود توبه كنيد و آنهايي را كه موجب گناه شان شده ايد،از گناه نهي كنيد.1

2-اگر دسترسی نداشته باشم یا نهی من بدون اثر باشد چه طور؟
و اگر باعث شده باشم حق دیگری را ضایع کند ایا باید رضایت او را بگیرم؟

ج:اگر دسترسي نداريد يا نهي شما بدون تاثير است استغفار كنيد ووظيفه ديگري نداريد.
درصورتي كه شما دراين امر مباشرت نكرده باشيدشخصي كه آن كاررا انجام دداه است ضامن مي باشد.2

منبع: 1-استفتاء از دفتر رهبری،قم
2-همان

موضوع قفل شده است