آيا مي توان به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزه هاي ديگري را نيّت كرد؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا مي توان به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزه هاي ديگري را نيّت كرد؟

سوال:آيا مي توان به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزه هاي ديگري را نيّت كرد؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بله معتكف مي تواند به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزة ديگري را چه واجب چه مستحب نيّت كند مانند روزة قضاي رمضان، نذر، استيجاري و... (فرقي بين اقسام اعتكاف و انواع روزه نيست.) [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] تحريرالوسيله، ج1، ص278، الثالث العروةالوثقي، ج2، ص79، با استفاده از م4

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. مي توان در اعتكاف روزه واجب يا مستحب گرفت و همچنين فرقي نمي كند روزه ها براي خود يا ديگري باشد[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بله معتكف مي تواند به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزة ديگري را چه واجب چه مستحب نيّت كند مانند روزة قضاي رمضان، نذر، استيجاري و... (فرقي بين اقسام اعتكاف و انواع روزه نيست.) [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2، ص483،با استفاده از م4 ]2563

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] باسمه تعالي. صحيح است. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300

[TR]
[TD="colspan: 2"]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بله معتكف مي تواند به جاي نيّت روزة اعتكاف، روزة ديگري را چه واجب چه مستحب نيّت كند مانند روزة قضاي رمضان، نذر، استيجاري و... (فرقي بين اقسام اعتكاف و انواع روزه نيست.) [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] هدايةالعباد، 1416ه. ق، ج1، ص237، با استفاده از م1402، الثالث

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] لازم نيست روزه براي اعتكاف باشد؛ بلكه مي تواند روزة ماه مبارك رمضان يا روزة قضا و مانند آن را به جا آورد؛ ولي روزة استيجاري مشكل است[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات جديد، 1386، ج2، ص162، س481

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] چنانچه معتكف روزة‌ قضا دارد نبايد نيّتِ روزة مستحبي نمايد بلكه بايد نيّت روزه قضا نمايد و نيّت هر روزه اي في نفسه در اعتكاف مانعي ندارد ولي بايد شرائط آن رعايت شود[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعه الزهراء