آيا معتکف می تواند برای شرکت در جلسه امتحان (به مدت طولانی یا کوتاه) از مسجد خارج شود؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا معتکف می تواند برای شرکت در جلسه امتحان (به مدت طولانی یا کوتاه) از مسجد خارج شود؟

الف) آيا معتکف می تواند برای شرکت در جلسه امتحان (به مدت طولانی یا کوتاه) از مسجد خارج شود؟ ب) در صورت جواز، تا چه مقدار می تواند در جلسة امتحان بماند؟

آیت الله سيستاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] (الف و ب) باسمه تعالی. اگر امتحان، ضروری باشد، و به مقدار یک ساعت باشد اشکال ندارد ولی بیشتر از آن، به احتیاط واجب، جایز نیست [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300

[TR]
[TD="colspan: 2"]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] ج الف و ب) اگر شرکت در جلسة امتحان برایش لازم و ضروری است، می تواند از مسجد خارج شود. ولی درصورتی که توقفّش بیرون مسجد زیاد طول بکشد، به حدّی که صورت اعتکاف به بهم بخورد، اعتکاف خود به خود باطل می شود. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] (الف و ب)بسم الله الرحمن الرحیم جواز در صورتی که زمان کوتاه باشد بعید نیست. والله العالم [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف و ب: در مورد امتحانات سرنوشت ساز مجاز است البته به طوری که صورت اعتکاف به هم نخورد مثلا حدود یکی دو ساعت و بیشتر نباشد. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) خروج از محل اعتکاف برای امتحان مهم، (مثل امتحان پایان ترم) ضرورت عرفیه به حساب می آید و مانعی ندارد. ب) به مقداری که ضرورت دارد اکتفاء نماید و نباید بیشتر از زمانی که برای انجام امتحان لازم است خارج مسجد بماند و بنابر احتیاط واجب از نزدیکترین راه به مسجد برگردد و در بیرون مسجد ننشیند و اگر اضطرار به نشستن پیدا کرد در صورت امکان در سایه ننشیند.
[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:
استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: