آداب طبّ و پزشكى در اسلام با مختصرى از تاريخ طبّ( متن کتاب)

تب‌های اولیه