40 زنا

آیا گناه غیبت بدتر از 40 زنا است؟

سلام علیکم
آیا حدیثی داریم که گناه غیبت بدتر از 40 زنا است؟