ینرغنک من الشیطان نزغ

و اما ینرغنک من الشیطان نزغ یعنی چه؟

انجمن: 

در ترجمه های قرانی درباره آیه 36 صافات آمده است که هر گاه از شیطان بر تو رنج و فسادی رسد بخدا پناه ببر . این رنج و فساد یعنی چه . آیا منظور همان استعاذه هست؟ لطفا در این باره برایم توضیح بدهید