یاد خدا، افسردگی، آرامش

عرفان و بیماری های روحی

انجمن: 

سلام

چرا ذکر خداوند که فرموده آرامش دل است فرد افسرده رو آروم نمیکنه؟
بلکه بعضا بدتر هم میکنه
شخص وقتی خداوند رو صدا میزنه و حالش خوب نمیشه بیشتر حالش بد میشه
ایراد کار کجاست؟

من بعضی وقتا شک میکنم به دین و فکر میکنم که علمی نیست
یعنی دین حق باید یک ظهور و بروزی در علوم داشته باشه
صدتا آیه و ذکر میخونی به امید شفا آخرش باید بری پیش دکتر
و با علومی درمان بشی که ریشه در حدیث و قرآن نداره