چگونگی وجود خدا

پاسخ به سوال نوجوان: خدا چگونه به وجود آمده است؟

انجمن: 

[=IRANSans-web][=IRANSans-web]سلام علیکم .[/]
[=IRANSans-web]یه سوال اگر پاسخ بدهید سپاسگزارم
[=IRANSans-web]سوال نوجوانان هست:[/][/]

خدا چگونه بوجود آمده است[/]
؟