پارکلیت، پریکلیت، بشارت

کلمه Periclytos در کدام واژه نامه آمده است؟

انجمن: 

با سلام
در انجیل، بشارت به آمدن فردی داده شده است که پارکلیت (به معنای تسلی بخش) نامیده شده است. گفته می شود کلمه پارکلیت با واژه Periclytos به معنای "برگزیده شده" یا "ستایش شده" مشابهت دارد که هم معنای کلمه "احمد" است. طبق جستجویی که در اینترنت انجام دادم، در مورد وجود چنین کلمه ای در زبان یونانی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

سوال این است که چه دلیلی بر وجود کلمه Periclytos در زبان یونانی باستان داریم؟ این کلمه در کدام مرجع معتبر آمده و با استناد به کدام مرجع آن را "ستایش شده" معنا می نماییم؟

با تشکر